C. H. EK. Bidrag till läran om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vid rättsenlig farlig verksamhet enligt Finlands gällande civilrätt. Helsingfors 1943. Akad. avh. 370 s. Fmk 200.00. — Juridiska Föreningens i Finland publikationsserie n:o 12.

 

    Titeln på förestående doktorsavhandling är närmast missvisande. Avhandlingen innehåller översikter över och reflexioner beträffande ett otal både skadeståndsrättsliga och till den allmänna rättsläran hänförliga frågor, däribland även frågan om strikt skadeståndsansvar vid »rättsenlig farlig verksamhet». Förf. utvecklar sina åsikter om rättsvetenskapen och dess forskningsmetoder, behandlar läran om rättskällorna, diskuterar frågan om en eventuell gemensam rättsgrund för all skadeståndskyldighet, dryftar rättsstridighetsproblemet, intresseavvägningsspörsmålen och vad därmed sammanhänger, ger en överblick över skadeståndets historia i Norden, skildrar culpabegreppets innebörd i skadeståndsrätten, mediterar över innebörden av begreppen »rättighet», »intresse» o. s. v., ingår på läran om »chikan» och »rättsmissbruk», tager ställning till KNOPHS teori om »rättsliga standarder» etc. etc. Resultatet blir under sådana förhållanden, att den i förordet uttalade farhågan för att framställningen »på mer än ett ställe kan förefalla mer eller mindre schematisk och sålunda ej på alla punkter möjliggör slutsatser av omedelbar praktisk nytta» dess värre i hög grad besannas. Det är nog t. o. m. till övervägande del, som framställningen har antydda karaktär. Att arbetets vetenskapliga kvalitet måste i avsevärd utsträckning bli lidande på att detsamma spänner över så orimligt vida områden, ligger i sakens natur. Förf., som äger ingående kännedom om rättslitteraturen och över huvud ådagalägger stor juridisk lärdom, kommer emellertid med intresseväckande och träffande uttalanden i många hänseenden. De talrika översikter över problemställningarna och andra författares åsikter, som läsaren får sig till livs, ha naturligtvis även sitt värde. Och det är ur komparativ synpunkt av betydelse, att man får upplysningar om den finländska rättens innehåll på skadeståndsrättens område (jfr SvJT 1944 s. 807 f.).
    Vad den i bokens titel angivna skadeståndsrättsliga frågan beträffar, uttalar sig förf. för en allmän princip om strikt skadeståndsansvar vid rättsenlig farlig verksamhet. I det omfångsrika sista kapitlet — som på grund av rättsfallsredogörelser har en helt annan, mera konkret prägel än boken

936 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.i övrigt — »förtydligas de tidigare utvecklade grundsatsernas praktiska tilllämpning på några gebit, som äro typiskt farliga och tillika av en stor betydelse i samhället, nämligen beträffande sådan trafik, som försiggår på skenor, och trafik med motorfordon».

Hjalmar Karlgren.