Aage Sachs †. Aage Sachs avled d. 18 okt. 1944 såsom kriminaldomare i Roskilde i en ålder av 57 år. Här i landet var han mest känd på grund av den aktiva del han tagit i det administrativa nordiska samarbetet. Han redigerade Nordisk administrativt Tidsskrift och var en verksam medlem av Nordisk administrativt Forbunds Forretningsudvalg, vars vice ordförande han var sedan 1941; från 1920 till 1936 hade han varit förbundets sekreterare.
    Som ung jurist hade Aage Sachs knutits till det danska finansministeriet. Han var en mycket duglig och idérik administrativ tjänsteman, som jämväl efter överflyttningen till domartjänsten i Roskilde 1936 sysslade med administrativa problem. Bl. a. utarbetade och offentliggjorde han väl genomtänkta planer rörande en genomgripande omorganisation av den danska centralförvaltningen. I dansk press blev Aage Sachs vid sin död betecknad som »den Mand der byggede Embedsmændenes Fagforening op». Han var initiativtagare till och blev den ledande kraften i ämbetsmännens sammanslutning för tillvaratagande av deras fackliga och ekonomiska intressen, vilka han jämväl talangfullt främjade genom sin redaktionella verksamhet åren 1916—33 i Ministeriernes Maanedsblad.
    Många tillgivna vänner i de nordiska länderna bevarar honom i tacksamt minne.

K. J. S.

 

    Ny justitieminister i Finland. Vid senaste ministerskifte (d. 21 sept. 1944) kallades till justitieminister friherre Ernst von Born. Denne — vars föregångare var advokaten j. u. k. Oskari Lehtonen (se SvJT 1940 s. 495) — är född 1885 i Pernå, avlade rättsexamen och högre förvaltningsexamen 1909 och erhöll vicehäradshövdingetiteln 1912. Bland friherre von Borns juridiska meriter förtjänar särskilt omnämnande, att han under åren 1912—1916 fungerat såsom ordförande i ägodelningsrätter och i ett par omgångar handhaft borgmästaretjänst i Helsingfors. Inom det kommunala och politiska livet i landet har friherre von Born intagit en mycket aktiv position. Sålunda har han varit riksdagsman sedan 1919 och därunder upprepade gånger valts till andre vicetalman, flera gånger vid presidentval varit elektor och åren 1931—1932 inrikesminister .

O. Hj. G.

 

    Till universitetskansler i Finland efter professor Hugo Suolahti har Finlands president d. 23 mars 1944 för en tid av fem år utnämnt överborgmästaren professor Antti Tulenheimo.