Lagberedningen. K. M:t har 31 dec. 1943 förordnat dels t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Herman Zetterberg att fr. o. m. 1 jan. 1944 vara ledamot i lagberedningen dels ock assessorn i nämnda hovräitt Herved af Trolle att fr. o. m. samma dag, med bibehållande av sin befattning såsom sekreterare hos lagberedningen, vara ledamot i beredningen.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartement har 7 dec. 1943, jämlikt K. M:ts bemyndigande 8 okt. 1943, förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Thulin att vara sekreterare åt de sakkunniga för utredning rörande lagstiftning angående rätt till fiske m. m. (Jfr SvJT 1943 s. 863.)

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 17 dec. 1943 till justitieråd fr. o. m. 7 jan. 1944 utnämnt riksdagens justitieombudsman, revisionssekreteraren Nils Ljunggren.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 3 dec. 1943 beviljat regeringsrådet Emil Söderwall avsked från regeringsrådsämbetet fr. o. m. 15 dec. 1943;
    17 dec. 1943 till regeringsråd fr. o. m. 1 jan. 1944 utnämnt kammarrättsrådet Carl Kuylenstierna.

 

    Arbetsdomstolen. K. M:t har 22 dec. 1943, jämlikt 3 § lagen om arbetsdomstol, för åren 1944—1946 förordnat
    dels f. d. justitierådet Arthur Lindhagen att vara ordförande i arbetsdomstolen, revisionssekreteraren Gösta Lind att vara ledamot, tilllika vice ordförande, i domstolen samt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Gunnar Danielson och assessorn i Svea hovrätt Sven Romanus att vara ersättare för vice ordföranden,
    dels ock t. f. byråchefen i socialstyrelsen Carl Christian Schmidt att vara ledamot av domstolen samt byråchefen i samma styrelse Ernst Bexelius och t. f. sekreteraren därstädes Detlof (Lode) Wistrand att vara ersättare för sistnämnda ledamot.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 17 dec. 1943 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsråden i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Norrsell och Håkan Moberg, den förre fr. o. m. 1 jan. och den senare fr. o. m. 7 jan. 1944.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    10 dec. 1943 till vice ordförande å division i hovrätten över Skåne och Blekinge under år 1944 förordnat hovrättsrådet i hovrätten Tage Lundquist;
    17 dec. 1943 till ordförande å division i Svea hovrätt för tiden 1 jan. 1944—30 juni 1945 förordnat hovrättsråden i nämnda hovrätt Hugo Wikander, Arvid Johansson (tillika ordf. i krigshovrätten), Philipp Aastrup, Hugo Leijon, Erik Bergendal, Albin Rosengren, Eskil Drangel och Kurt Lamm;

PERSONALNOTISER. 95    s. d. till vice ordförande å division i Svea hovrätt för nyssnämnda tid förordnat hovrättsråden där frih. Arvid Staël von Holstein, Samuel Ström, Seth Bjurner, Paul Poss, Bengt Scherdin, Klas Hedström, Gunnar Hagendahl och Ejnar Hörstadius;
    s. d. medgivit att en extra ledamot må jämväl under förra halvåret 1944 vara anställd i hovrätten över Skåne och Blekinge;
    22 dec. 1943 till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1944 förordnat tingsdomaren i Ångermanlands norra domsaga Jarl Prom;
    s. d. fastställt nya arbetsordningar för hovrätterna (nr 911—914), att träda i kraft 1 jan. 1944;
    31 dec. 1943 beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Arnold Lindman avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av mars 1944;
    s. d. till ordförande å division i Göta hovrätt förordnat, för tiden 1 jan.—31 mars 1944 hovrättsrådet Arnold Lindman samt för tiden 1 jan. 1944—30 juni 1945 hovrättsråden Birger Aurell, Carl Herrlin och Olof Löthner;
    s. d. till vice ordförande å division i sistnämnda hovrätt för tiden 1 jan. 1944—30 juni 1945 förordnat hovrättsråden Bertil Palmgren, Hans Ljungholm, Ove Lundin och Erik Ekstedt;
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 jan. 1944 förordnat i Svea hovrätt adjungerade ledamoten Carl-Henrik Nordlander och i Göta hovrätt adjungerade ledamoten Bo Beskow;
    s. d. medgivit att en extra ledamot må vara anställd i Göta hovrätt under förra halvåret 1944.