Länsstyrelsernas rekryteringsfråga. För rekryteringen av länsstyrelsernas högre befattningshavare ha hittills icke gällt andra bestämmelser än de knapphändiga föreskrifter, som härom av K. M:t meddelats i anslutning till olika beslut angående lönesättningen för länsstyrelsernas icke-ordinarie personal. Varje länsstyrelse har enligt detta system själv ombesörjt anställandet av ifrågavarande arbetskrafter. Hithörande extra befattningar ha härvid i regel tillsatts under hand, alltså utan formellt kungörelseförfarande. Urvalet av aspiranter har på detta sätt kommit att bli ganska begränsat, och för en enskild platssökande har det ofta berott på en tillfällighet, om han lyckats vinna anställning vid en länsstyrelse. Systemet torde ha bidragit till att länsstyrelserna stundom gått miste om de mest önskvärda aspiranterna. Härtill kommer, att den för närvarande föreskrivna prövotiden av sex månader från anställandet av den extra befattningshavaren — såsom torde vara skäligen förklarligt med nuvarande ordning — icke alltid lärer ha blivit utnyttjad såsom sådan, i det prövningssynpunkten — liksom för övrigt även utbildningsmomentet — i viss utsträckning fått träda tillbaka för intresset av den nya arbetskraftens möjligast effektiva användande redan från början i det löpande arbetet. Resultatet härav ävensom måhända i någon mån av en del länsstyrelsers allmänna inställning till sina anställdas befordringsfrågor har blivit en mer eller mindre framträdande benägenhet hos länsstyrelserna att efter sexmånadersperiodens utgång medge förlängning av anställningstiden även för blott tämligen måttligt lovande unga förvaltningsmän.
    I det dubbla syftet att dels förhjälpa länsstyrelserna till en förbättrad rekrytering, dels åt de unga juristerna och med dem i förevarande hänseende jämställda tillskapa en central platsförmedling för denna gren av statsförvaltningen har den 19 maj 1944 utfärdats en kungörelse om antagande av aspiranter å länsnotarie-, länsbokhållar- och taxeringsassistenttjänster m. m. (nr 246). Kungörelsen grundar sig på ett inom socialdepartementet utarbetat, den 21 februari 1944 dagtecknat förslag. För detta ha kungörelsen den 11 maj 1928 (nr 109) angående antagande och utbildning av amanuenser i statsdepartement och kungörelsen den 24 april 1942 (nr 220) om antagande av aspiranter å landsfiskalstjänst m. m. tjänat som förebilder.
    Enligt kungörelsen den 19 maj 1944, vilken trädde i kraft den 15 juni 1944, skall för antagande av aspiranter å länsnotarie-, länsbokhållar- och taxeringsassistenttjänster samt för prövning av aspirants lämplighet för dylik tjänst finnas en central nämnd, kallad länsstyrelsernas antagningsnämnd. I anslutning härtill föreskrives, att den, som vill vin-

944 OLOF ÅKESSON.na behörighet till länsnotarie-, länsbokhållar- eller taxeringsassistenttjänst, skall fullgöra viss provtjänstgöring. Denna äger rum vid en eller flera länsstyrelser enligt vad nedan närmare angives.
    Antagningsnämnden består av ordförande och fyra ledamöter, samtliga utsedda av K. M:t. Två av ledamöterna äro avdelningschefer vid länsstyrelse. Enligt nådigt beslut den 15 juni 1944 fungerar chefen för socialdepartementets landsstatsbyrå såsom nämndens ordförande. — Länsstyrelserna skola till nämnden anmäla uppkommande behov av aspiranter å här ifrågavarande tjänster. Det åligger nämnden att hålla sig underrättad om de olika aspiranternas provtjänstgöring. Nämnden äger meddela länsstyrelserna anvisningar och råd rörande tjänstgöringen.
    Den, som vill bli antagen till aspirant å länsnotarie-, länsbokhållareller taxeringsassistenttjänst, har att göra ansökan därom hos antagningsnämnden. Ansökningen bör innehålla uppgift om den länsstyrelse och länsstyrelseavdelning, till vilken sökanden företrädesvis önskar bli knuten. Vid ansökningen skola fogas, förutom åldersbetyg och betyg över undergångna examina, vederbörligt läkarintyg för vinnande av anställning i statens tjänst samt de övriga handlingar sökanden finner sig böra åberopa till styrkande av sin lämplighet för tilltänkt tjänstgöring.
    När en viss länsstyrelse hos nämnden anmält behov av aspirant, uppsätter nämnden regelmässigt fyra sökande på förslag. Länsstyrelsen har därefter att antaga någon av de sålunda föreslagna till aspirant vid länsstyrelsen, varefter denne hos styrelsen börjar sin föreskrivna provtjänstgöring.
    Vad beträffar aspirant å länsnotarie- eller länsbokhållartjänst skall tjänstgöringen, med hänsyn till angelägenheten av att en ingående och allsidig prövning kommer till stånd, fullgöras vid två olika länsstyrelser. Provtjänstgöringen omfattar normalt sju månader vid den länsstyrelse, där aspiranten antagits, och fem månader vid en av nämnden anvisad annan länsstyrelse. Den provtjänstgöring aspirant å taxeringsassistenttjänst har att fullgöra sker åter enbart vid den länsstyrelse, som antagit aspiranten, och omfattar blott en tid av sex månader.
    Beträffande provtjänstgöringens närmare ordnande innehåller kungörelsen den viktiga föreskriften, att vederbörande länsstyrelse skall bland sina befattningshavare av högre grad utse en särskild ledare för nämnda tjänstgöring. Denne har i författningen uttryckligen ålagts tillse, att aspiranten erhåller tillfälle att utföra sådana slag av arbeten, vilka äro ägnade att på skilda områden ådagalägga hans personliga förutsättningar för den gren av landsstatstjänst, inom vilken han antagits till aspirant, samt att aspiranten därjämte bibringas närmare kännedom om länsstyrelsernas organisation, uppgifter och arbetsmetoder. Här betonas sålunda, såsom naturligt är, främst prövningsmomentet samtidigt som emellertid jämväl utbildningssynpunkten tillbörligen framhålles.
    Sedan aspiranten fullgjort sin provtjänstgöring, har han att till den

LÄNSSTYRELSERNAS REKRYTERINGSFRÅGA 945länsstyrelse, vid vilken han antagits, inge eller insända till antagningsnämnden ställd ansökning att förklaras behörig till länsnotarie-, länsbokhållar- eller taxeringsassistenttjänst. Nämndens prövning av ansökningen kan utfalla på tre olika sätt. Beslutet av nämnden kan innefatta meddelande av begärd behörighetsförklaring, i vilket fall vederbörande länsstyrelse äger att — i den mån förutsättningar i övrigt härför föreligga — antaga sökanden till extra länsnotarie, extra länsbokhållare eller taxeringsassistent. Nämnden kan ock finna behörighetsförklaring icke böra meddelas, i vilket fall för länsstyrelsen endast återstår att entlediga aspiranten. Slutligen kan nämnden undantagsvis anse frågan om aspirants lämplighet icke böra avgöras på grundval allenast av tillgänglig utredning. I sådant fall äger nämnden förordna om provtjänstgöring under ytterligare viss tid. Vad angår aspirant å länsnotarie- eller länsbokhållartjänst skall denna fortsatta provtjänstgöring fullgöras vid en av nämnden anvisad tredje länsstyrelse.
    Samtidigt med utfärdandet av förevarande kungörelse har K. M:t meddelat vissa bestämmelser angående aspiranternas avlöningsförmåner. Aspirant äger uppbära ett årsarvode, som å F-ort uppgår till 5,214 kr. Aspirant äger årligen åtnjuta semester under femton dagar. Han skall anses tillhöra lönegraden Ex 14, löneklassen 11. Aspirant å länsnotarie- eller länsbokhållartjänst, vilken är familjeförsörjare, må under tjänstgöring vid annan länsstyrelse än den, som antagit honom till aspirant, även åtnjuta tjänstgöringstraktamente med 6 kr. 50 öre för dygn.
    Framhållas må, att aspiranternas provtjänstgöring ingalunda är avsedd att för landsstatsjuristernas del ersätta nuvarande tingsutbildning. Tvärtom torde det i allt fall tills vidare få anses önskvärt, att aspiranter å högre tjänster vid länsstyrelserna fortfarande först förskaffa sig sedvanliga tingsmeriter.
    Det har vid utarbetandet av bestämmelserna om antagningsnämnden förutsatts, att för underlättande av nämndens smidiga funktion dess ordförande skall äga att, med biträde blott av nämndens sekretariat, under tiden mellan sammanträdena handha en del på nämnden ankommande löpande ärenden av mindre vikt, särskilt sådana av brådskande natur. Det är ock avsett, att nämnden och ej minst dess sekreterare skall uppehålla en fortlöpande nära kontakt per telefon och korrespondens med länsstyrelserna och särskilt med dessas avdelningschefer.
    Antagningsnämndens adress är Länsstyrelsen, Stockholm 16. Såsom nämndens sekreterare tjänstgör länsbokhållaren Sven Lindblad.
 

Olof Åkesson.