Krigshovrätten. K. M:t har 26 nov. 1943 till militär ledamot i krigshovrätten under tre år fr. o. m. 3 dec. 1943 förordnat översten i tredje militärområdets reserv Thord Evers.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    26 nov. 1943 till häradshövding i Gärds och Albo domsaga fr. o. m. 1 jan. 1944 utnämnt revisionssekreteraren Arne Schedin;
    s. d. förordnat att tingssekreterare skall under förra halvåret 1944 vara anställd i Ingel stads och Järrestads domsaga (med anledn. av Simrishamns stads förenande med domsagan);
    10 dec. 1943 till tingsdomare i Bräkne och Listers domsaga för tiden 21 dec. 1943—31 dec. 1944 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Tage Frigell;
    22 dec. 1943 medgivit att under tiden 1 jan.—30 juni 1944 må — utöver det antal tingsnotarier och tingsnotarieaspiranter som må anställas i rikets domsagor enligt K. M:ts beslut 17 juni (sammanlagt 261), 17 sept. 22 okt. och 10 dec. 1943 (sammanlagt 4) — där anställas ytterligare 22 tingsnotarier eller tingsnotarieaspiranter, därav 9 i domsagor under vardera av Svea och Göta hovrätter, 3 i domsagor under hovrätten över Skåne och Blekinge samt 1 i domsaga under hovrätten för Övre Norrland.
    K. M:t har vidare genom särskilda beslut 26 nov. samt 3, 10 och 22 dec. 1943 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden fr. o. m. år 1944 i Hedemora, Kinds och Redvägs, Borås, Gällivare och Norrvikens domsagor. Vid årets början hade övergången till aktsystem ägt rum i 61 av rikets 115 domsagor, därvid i samtliga fall det kronologiska systemet kommit till användning. För städernas del tillämpas aktsystem vid 11 rådhusrätter, varav i 2 fall (Stockholm och Göteborg) realaktsystemet.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    26 nov. 1943 förordnat att rådhusrätten i Strömstad skall upphöra fr. o. m. 1 jan. 1944 och staden fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende förenas med Norrvikens domsaga och i administrativt hänseende tillhöra Norrvikens fögderi;
    s. d. till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Curt Nordström;
    17 dec. 1943 förklarat bestämmelserna i stadgan 13 sept. 1912 för Stockholms magistrat och rådhusrätt icke utgöra hinder för inrättande fr. o. m. 1 jan. 1944 av en extra (nionde) avdelning vid rådhusrätten.