Ungdomsfängelsenämnden. Enligt ungdomsfängelsenämndens berättelse för år 1942 intogos nämnda år, bortsett från de återintagna, 264 män och 37 kvinnor eller tillhopa 301 personer å ungdomsanstalt. Denna siffra var den största sedan ungdomsfängelselagens tillkomst och innebar att antalet nyintagna från året dessförinnan ökats med 49.8 %. Enligt nämndens berättelse för år 1943 intogos under detta år 268 män och 44 kvinnor eller tillhopa 312 personer. De intagnas antal under år 1943 har således icke nämnvärt ökats i jämförelse med år 1942. Antalet å fångvårdsanstalterna under år 1943 nykomna straffångar och fängelsefångar i åldern mellan 18 och 21 år har däremot fortsatt att stiga, varför en viss stegring av ungdomsbrottsligheten alltjämt torde föreligga.
    Berättelsen för år 1943 innehåller liksom tidigare år (se SvJT 1941 s. 551, 1942 s. 375 och 1943 s. 854) ett antal statistiska uppgifter beträffande de nyintagna. Här kan nämnas att av de intagna männen det stora flertalet (94.2 %) dömts för vinningsbrott, att 58.2 % tidigare erhållit villkorlig dom, undergått frihetsstraff, tvångsuppfostran eller skyddshemsvård eller varit föremål för annan åtgärd av barnavårdsnämnd samt att 32.1 % voro psykopater, debila eller imbecilla.
    Sedan under år 1943 tillkommit två nya ungdomsanstalter nämligen den till centralfängelset i Mariestad anslutna fastigheten Leverstad samt den Svenska Diakonissällskapet tillhöriga egendomen Lannaskede, äro ungdomsanstalterna numera följande: för män Nyköping (sluten mottagningsavdelning), Skenäs, Åby och Leverstad (öppna anstalter för normalfall), Mäshult (öppen anstalt för debila och imbecilla), Uppsala (sluten anstalt för vissa svårdisciplinerade, psykopater och återintagna) ävensom Ystad (sluten anstalt för psykopater och återintagna) samt för kvinnor Växjö (sluten mottagnings- och övervakningsavdelning), Lannaskede (öppen anstalt), Sjöliden (öppen anstalt, företrädesvis använd såsom mödrahem) och Viebäck (öppen anstalt, stadd i avveckling såsom ungdomsanstalt).
    Under år 1943 utskrevos på prov 282 män och 29 kvinnor. I berättelsen intagna tabeller ha givit vid handen att nämndens praxis i utskrivningsfrågor under detta år i likhet med det föregående gått i riktning mot någon förkortning av intagningstiderna. För 34.7 % av de första gången provutskrivna männen låg intagningstiden mellan 11 och 12 månader samt för 48.8 % mellan 12 och 14 månader.

952 NOTISER.    Under år 1943 ha 41 män och 5 kvinnor återintagits å ungdomsanstalt, därav 25 män och de 5 kvinnorna på grund av nämndens beslut samt 16 män efter förordnande av domstol. Av de på prov utskrivna männen ha därjämte under året 43 ådömts tidsbestämda frihetsstraff, 1 dömts till förvaring och 7 straffriförklarats.
    Av berättelsen har framgått att nämndens verksamhet alltjämt stegrats. Räknat efter de å anstalt intagna och de på prov utskrivna, för vilka tillsynstiden ej utgått, har ungdomsfängelsenämndens klientel utgjort: den 1 januari 1939 113, den 1 januari 1940 279, den 1 januari 1941 410, den 1 januari 1942 516, den 1 januari 1943 671 och den 1 januari 1944 842.
 

Åke Lindqvist.