Sinnessjuknämnden har enligt sin till K. M:t avgivna årsberättelse för år 1943 under sagda år handlagt 3,019 utskrivningsärenden. Av dessa hava 2,145 angått straffriförklarade (s. k. N-patienter), 477 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § 1 stycket sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta (s. k. O-patienter), och 397 sinnessjuka, om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare kan förordna (s. k. P-patienter). I ärendena rörande N-patienter har nämnden beslutat utskrivning i 154, delegation å sjukvårdsläkaren av utskrivningsrätten i 117, försöksutskrivning längre tid än en månad i 443, försöksutskrivning kortare tid än en månad i 158, fortsatt försöksutskrivning i 394, ändring i försöksutskrivningsvillkoren i 88 samt avslag i 791 fall. Beträffande O-patienter har nämndens beslut innefattat utskrivning i 52, försöksutskrivning i 131, fortsatt försöksutskrivning i 97, ändring i försöksutskrivningsvillkoren i 14 samt avslag i 183 fall. Slutligen har i fråga om P-patienter utskrivning beslutats i 2, försöksutskrivning i 3, återförvisning till sjukvårdsläkaren i 48 samt avslag i 344 fall.
    Försöksutskrivningstiden har år 1943 utgått för 807 patienter, varjämte 427 varit försöksutskrivna tillsvidare. Under året ha av de försöksutskrivna 210 återintagits (därav på grund av återfall i brott 55) och 17 avlidit. Återintagning har alltså skett i 17 % av fallen (återfall i brott har skett i cirka 4.5 % av fallen).
    Antalet försöksutskrivna utgjorde d. 31 dec. 1943 1,059. Försöksutskrivningstiden utgår under år 1944 för 688. De återstående 371 äro försöksutskrivna tillsvidare.

E. B.

 

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning 25 år. D. 24 okt. 1919 bildades denna fond genom en donation av sedermera legationsrådet Harry Axelson Iohnson. Det är alltså 25 år sedan fonden stiftades. Enligt stiftelseurkunden har fonden ett dubbelt syfte. Den har till uppgift att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning. Vidare skall den bereda unga svenska jurister och juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier och har att till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    Inför jubileet må här lämnas en kortfattad redogörelse för fondens verksamhet under de gångna tjugufem åren. Såsom fondens första uppgift angavs i stiftelseurkunden att ombesörja översättning till ett världsspråk av justitierådet Tore Alméns berömda kommentar till köplagen. För översättningsarbetet lyckades man förvärva professorn vid universitetet i Heidelberg

NOTISER. 953F. K. Neubecker, som under många år studerat nordisk rättsvetenskap och hade ingående kännedom om svenska språket. Hans Almén-översättning utkom 1922 i 3 band hos Carl Winters universitetsbokhandel i Heidelberg och har bedömts såsom mönstergill (se SvJT 1923 s. 189, 293). Genom denna förnämliga översättning, som bekostades av fonden och legationsrådet Iohnson personligen, har Alméns kommentar till köplagen vunnit betydande spridning icke blott i tyskspråkiga länder utan även i England och Nordamerikas Förenta Stater.
    Efter Almén-översättningens fullbordande har från fonden och av legationsrådet Iohnson bekostats en översättning till engelska av dr Andreas Bjerres bekanta arbete »Bidrag till mordets psykologi», vilken översättning utkom i London 1927. Härjämte har fonden under 1930-talet lämnat bidrag till tryckning av verket »Die Zivilgesetze der Gegenwart», såvitt det behandlade Sverige. I detta samlingsverk ha, med bidrag från fonden, under justitierådet Pehr von Seths redaktion publicerats översiktliga redogörelser för den svenska civilrätten, vilka författats av justitieråden Gustaf Carlson och Erik Lind samt professorerna Hjalmar Karlgren och Håkan Nial.
    Vid sidan härav har från fonden utgått ett stort antal stipendier. Sålunda utdelades 1925 ett stipendium för fastighetsrättsliga och allmänna juridiska studier i Tyskland, ett för handelsrättsliga studier i Frankrike och ett för processrättsliga studier i Danmark och Tyskland. Vidare beviljades 1928 ett stipendium för arbetsrättsliga studier i England och ett för studier i Köpenhamn av det danska tinglysningsväsendet. Under 1932 utgick ett stipendium för studier vid Norska nobelinstitutet i Oslo rörande Sveriges moderna förliknings- och skiljedomsfördrag, och under 1934 anslogs ett stipendium för studier i England av den engelska arbetsrättens utveckling. Vidare beviljades 1936 ett stipendium för studier i Danmark, Norge och Finland rörande avbetalningsköpets rättsliga reglering. Härjämte har från fonden anslagits medel för deltagande i den av Académie internationale de droit comparé anordnade rättsvetenskapliga världskongressen i Haag 1932 och till översättning av rapporter från denna kongress. Från fonden har även beviljats medel till främjande av danska och norska juris studerandes deltagande i nordiska juriststämman i Stockholm och Uppsala 1926.
    Efter det andra världskrigets utbrott 1939 har fondens verksamhet helt naturligt kunnat bedrivas endast i mera blygsam omfattning. Under de senare åren ha från fonden utgått bidrag till tryckningen av de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok. Härigenom har nordiskt samarbete inom straffrätten befrämjats och ett stöd lämnats den svenska kriminalistföreningens strävanden att i utlandet sprida kännedom om nordisk kriminologi. Dessutom har från fonden utanordnats ett bidrag till den nordiska juristveckan i Stockholm och Uppsala 1941.
    Till fonden har legationsrådet Iohnson överlämnat dr Bjerres av honom förvärvade kriminalpsykologiska bibliotek, vilket f. n. är uppställt i en av lagberedningens lokaler.
    Fondens tillgångar uppgingo den 31 december 1943 till 38,735 kr. Härav äro 23,800 kr. placerade i obligationer och innestå 14,935 kr. hos bank.
    Fondens direktion utgöres av presidenterna Ekeberg och Schlvter, vilka

954 NOTISER.tillhört direktionen alltsedan fondens bildande, samt professor Agge. Den sistnämnde efterträdde legationsrådet Iohnson vid dennes frånfälle 1939. Såsom direktionens sekreterare tjänstgör hovrättsassessorn Herved af Trolle. Direktionens andress är Rosenbad 2IV, Stockholm.

H. af T.