Häradsrätternas tingsordningar. Genom kung. 20 okt. 1944 (nr 684) har förordnats om ändring i tingsordningarna för vissa domsagor med 1945 års ingång.
    Av ändringarna beröras sex domsagor. Beträffande tre av dessa har ändringen föranletts av att med domsagan införlivats en stad. Fr. o. m. år 1945 upphör sålunda den egna jurisdiktionen i städerna Filipstad, Hudiksvall och Hjo genom dessas uppgående i resp. Östersysslets, Norra Hälsinglands och Skövde domsaga. I en domsaga, Västmanlands mellersta, sammanhänger ändringen med att en av domsagans största landskommuner, Västanfors, ombildats till stadskommun, benämnd Fagersta. För de återstående två berörda domsagorna, Inlands och Härjedalens, innebär ändringen beträffande den förra indragning och förflyttning av tingsställen samt för den senare utökning av rättegångstillfällena i ett av domsagans tre tingslag.
    För Östersysslets domsaga vidtages den ändringen i nuvarande tingsordning, att i det tingslag, som i sig upptager Filipstads stad och som skall benämnas Filipstads och Färnebo tingslag, nuvarande sammanträdes tur,»3:e fredagen», förändras till »3:e torsdagen» och att tio nya sammanträden med tremansnämnd inläggas i visst förhållande till de allmänna sammanträdena. — I Västmanlands mellersta domsaga får Gamla Norbergs tingslag, som nu har tingsställe i Norberg, sådant jämväl i Fagersta, dit andra och ev. följande rättegångsdagar av varje allmänt sammanträde i tingslaget förlägges. Fagersta stad svarar, utan minskning i skyldigheten att deltaga i kostnaderna för tingshållningen i Norberg, ensam för motsvarande kostnader i Fagersta. — I Norra Hälsinglands domsaga bliva förändringarna ganska betydande. Här skall nämligen i det tingslag, vari Hudiksvalls stad uppgår och som kommer att benämnas Hudiksvalls, Bergsjö och Forssa tingslag, förrättas 20 allmänna sammanträden mot 10 för närvarande och därtill hållas 2 (f. n. 1) tremansting under sommaren. Sammanträdestur blir den nuvarande eller »1:a tisdagen». I domsagans andra tingslag, Delsbo tingslag, förändras däremot sammanträdesturen från »3:e tisdagen» till »3:e fredagen». — Hede tingslag av Härjedalens domsaga har hittills hört till det fåtal domkretsar, där mindre än 5 allmänna tingssammanträden hållits. Fr. o. m. nyåret blir det här 5 dylika sammanträden med början å »7:e måndagen». — I Inlands norra tingslag av Inlands domsaga finnas f. n. två tingsställen, Smedseröd och Grohed. Under en följd av år har emellertid intetdera av dessa på grund av otjänlighet för sitt ändamål använts, utan tingen ha i stället enligt K. M:ts särskilda beslut förrättats i förhyrd lokal i Stenungsund. Med 1 jan. 1945 fastslås att sistnämnda ort skall vara tingslagets enda tingsställe. — Vad slutligen Skövde domsaga beträffar, så berör ändringen allenast Gudhems och Kåkinds tingslag, vari Hjo stad kommer att uppgå. Här införas, utöver det nuvarande tremanstinget, 9 dylika sammanträden, samtliga förlagda till Hjo och bekostade av staden.

C. G. B.