Svensk Juristtidning. Bland artiklar uppsatta i korrektur, som ej kunnat inflyta i denna årgång, märkas:
    O. A. BORUM: Den internationale Privatrets Stilling i Nutiden.
    FREDE CASTBERG: Rett og Metafysikk.
    VELI VERKKO: Brottslighet och folklynne. Belyst med statistiskt material från Sverige—Finland.
    R AGNAR HEMMER: Hemfridens lokala utsträckning enligt Svensk landskapsrätt.
    E. WEDBERG: Anm. av ERNST HAFTER: Wir Juristen. Erfahrungen und Gedanken.
    CARL SVENNEGÅRD: De militära disciplinstraffen.
    IVAR STRAHL: Svensk rättspraxis. Straffrätt 1939—1943.
    NILS BECKMAN: Svensk rättspraxis. Familjerätt 1939—1943.
    J. E. ALMQUIST: Landslagens stadgande om val av häradshövding.
    STURE PETRÉN: Kring Svea hovrätts tillblivelse.
    STIG JÄGERSKIÖLD: En »förmögenhetsrättslig asylrätt».
    O. CRONEBORG: Utmätning av gravanläggning.
    N. GÄRDE: Litispendens och res judicata i skiljemannaförfarandet.
    STURE PETRÉN: Italiens senaste civilprocesslag.
    MAX RIPPNER: De tyska handelsdomstolarna.
    H. E.: Regeringsmaktens expansion i England.
    P. O. P.: Utbyggnad av den tyska arvegårdsrätten.