Johan (John) Gotthard Ewerlöf avled d. 22 aug. 1944. Han var född i Östra Grevie i Malmöhus län 1863. Han avlade hovrättsex. i Lund 1887 och blev vice häradshövding 1890. Under de följande åren tjänstgjorde han såsom kanslist hos riksdagens första kammare samt som notarie och sekreterare hos konstitutionsutskottet. År 1896 blev han notarie å generaltullstyrelsens kanslibyrå. Han blev sekreterare i detta ämbetsverk 1909 och byråchef för revisionsärenden s. å. År 1930 avgick han med pension. Han tillhörde under många år styrelsen för Livförsäkringsbolaget Balder

 

    David Sjögren avled d. 29 sept. 1944. Född i Jönköping 1860, avlade han mogenhetsex. där 1878 samt hovrättsex. i Lund 1886. Därefter blev han auskultant i Göta hovrätt, där han var notarie 1895—1910. Sistnämnda år övergick han i enskild tjänst såsom ombudsman i Jönköpings stads och läns sparbank, där han senare blev vice verkställande direktör.

 

    Albert Birger Malmström avled d. 1 okt. 1944. Född i Gagnef i Kopparbergs län 1866, avlade han mogenhetsex. i Falun 1885 samt juris utriusque kand.-ex. i Uppsala 1895. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt och de centrala verken fullgjorde han tingstjänstgöring och var under flera år t. f. domhavande. Han utnämndes 1913 till häradshövding i Gällivare domsaga, varifrån han 1928 erhöll transport till Västmanlands mellersta domsaga. Från häradshövdingämbetet avgick han 1936. Under sin Gällivare-tid var han krigsdomare samt hade kommunala uppdrag, bl. a. såsom ordf. i municipalstyr. Efter förflyttningen till Köping blev han ordf. i poliskollegiet för Västmanlands läns landstingsområde.

 

    Arvid Natanael Arbman avled d. 14 okt. 1944. Han var född i Döderhult i Kalmar län 1882. Han avlade mogenhetsex. i Gävle 1902 och hovrättsex. 1908. Efter tingstjänstgöring blev han vice häradshövding 1918. Han utnämndes till häradshövding i Västerbottens västra domsaga 1928.

 

    Handelshögskolan i Stockholm. Till professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm har högskolans direktion 5 okt. 1944 beslutat kalla docenten i civilrätt vid Uppsala universitet Knut Rodhe. K. M:t har 13 okt. 1944 fastställt beslutet.
    Professor Rodhe är född i Borås 1909. Han avlade studentex. i Stockholm 1927, fil. kand. ex. i Uppsala 1932, jur. kand. ex. där 1935 samt jur. lic. ex. där 1941. Åren 1935—1937 fullgjorde han tingstjänstgöring vid Sollentuna domsaga, varefter han 1937—1938 tjänstgjorde vid Stockholms stads rättshjälpsanstalt och i Stockholms stads gatunämnd. År 1941 disputerade han i Uppsala för juris doktorsgrad och utnämndes till docent i civilrätt därstädes. Sedan 1942 har han uppehållit den professur vars innehavare han nu blivit.
    Professor Rodhe har 26 okt. 1944 tillträtt sin befattning med en föreläsning över ämnet: »Om gränserna för lagstiftarens makt på civilrättens område.»