958 PERSONALNOTISER.    Regeringen. K. M:t har 30 sept. 1944
    dels, på därom gjorda framställningar, beviljat handelsministern Herman Eriksson och kommunikationsministern Gustaf Andersson samt konsultativa statsrådet Edgar Rosander entledigande från statsrådsämbetet,dels ock utnämnt
    till chef för kommunikationsdepartementet statsrådet Fritiof Domö,
    till statsråd och chef för handelsdepartementet professorn vid handelshögskolan i Stockholm Bertil Ohlin samt
    till statsråd utan departement statssekreteraren i socialdepartementet Tage Erlander och byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Danielson.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    22 sept. 1944 förordnat f. d. justitierådet Arthur Lindhagen att biträda inom justitiedepartementet vid verkställande av utredning rörande de ändringar i lagen om arbetsdomstol, som kunna finnas erforderliga i anledning av nya rättegångsbalken;
    s. d. förordnat revisionssekreteraren Erik Hagbergh att tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    s. d. förordnat presidenten Karl Schlyter och dåvarande byråchefen för lagärenden Gunnar Danielson att deltaga i utredning, som uppdragits åt byggnadsstyrelsen rörande tillbyggnad till hovrättens över Skåne och Blekinge byggnad i Malmö (jfr nedan 20 okt.);
    6 okt. 1944 beviljat statsrådet Gunnar Danielson entledigande från honom 31 dec. 1943 meddelat uppdrag att tills vidare inom justitiedepartementet biträda med utarbetande av följdförfattningar till nya rättegångsbalken m. m. ävensom från ovannämnda honom 22 sept. 1944 tilldelade uppdrag; .
    13 okt. 1944 beviljat statsrådet Gunnar Danielson entledigande från honom den 22 sept. 1939 meddelat förordnande att vara byråchef för lagärenden i justitiedepartementet samt förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i departementet, revisionssekreteraren Lars Gunnar Ohlsson att vara byråchef för lagärenden därstädes;
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Kurt Holmgren att tills vidare, under den tid byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Ivar Strahl åtnjuter ledighet från byråchefsämbetet för utförande av uppdrag såsom ledamot av straffrättskommittén, uppehålla Strahls byråchefsämbete;
    20 okt. 1944 förordnat hovrättsassessorn Bengt Lassen att (efter statsrådet Danielson) deltaga i byggnadsstyrelsens utredning rörande tillbyggnad till hovrättshuset i Malmö.
    Chefen för justitiedepartemenet har
    16 sept. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 15 okt. 1943, förordnat e. föredraganden i kammarrätten Telemak Eliœesson att vara sekreterare i dissenterlagskommittén (se SvJT 1943 s. 862);
    4 okt. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 21 april 1943, förordnat förste sekreteraren i utrikesdepartementet Stig Rynell att tills vidare biträda såsom sekreterare åt 1943 års utlänningssakkunniga.
    Sedan K. M:t genom beslut 30 sept. 1944 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att i samråd med de personer, chefen för justitiedepartemetet därtill förordnade, verkställa utredning rörande uppförande av en hovrättsbyggnad i Sundsvall å ett av staden erbjudet markområde, har departementschefen 21 okt. 1944 förordnat f. d. justitierådet N. Gärde och hovrättsassessorn Bengt Lassen att deltaga i nämnda utredning.
    Sedan K. M:t genom beslut 20 okt. 1944 uppdragit å byggnadsstyrelsen att i samråd med de personer, chefen för justitiedepartementet därtill förordnade, verkställa dels utredning rörande tillbyggnad till hovrättsbyggnaden i Jönköping m. m. dels ock förnyad utredning rörande uppförande av en hovrättsbyggnad i Göteborg, har departements-

PERSONALNOTISER. 959chefen 24 okt. 1944 förordnat presidenten Gunnar Bendz att deltaga i båda utredningarna samt hovrättsassessorn Bengt Lassen och expeditionschefen Carl Romberg att deltaga Lassen i förstnämnda och Romberg i sistnämnda utredning.