Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 14 sept. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., anmodat revisionssekreteraren Ivar Öhman, ordf., och byråchefen för lagärenden Ingvar Lindell att inom departementet biträda med viss utredning angående förfogande över olika slag av ianspråktagen egendom.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har
    22 sept. 1944 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Curt Bergström att fr. o. m. 28 i samma månad tills vidare såsom sakkunnig biträda å rättsavdelningen i socialdepartementet;
    30 sept. 1944 förordnat avdelningschefen i statens arbetsmarknadskommission, assessorn i Svea hovrätt Eije Mossberg att fr. o. m. 1 okt. 1944 vara statssekreterare i socialdepartementet;
    27 okt. 1944 förordnat t. f. chefen för rättsavdelningen i socialdepartementen hovrättsrådet i Svea hovrätt Martin Wahlbäck att fr. o. m. 1 nov. 1944 bestrida vissa göromål å statssekreterar- och expeditionschefstjänsterna i samma departement;
    s. d. förordnat byråchefen för lagärenden i folkhushållningsdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Ingvar Lindell att fr. o. m. 1 nov. 1944 tills vidare under den tid chefen för rättsavdelningen i socialdepartementet, hovrättsrådet Sven Björkholm jämlikt K. M:ts beslut 27 aug. 1943 åtnjuter ledighet för fullgörande av uppdrag såsom vice ordförande i statens hyresråd uppehålla befattningen såsom chef för nämnda avdelning.

 

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har
    9 okt. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 14 sept. 1944, utsett hovrättsfiskalen Bengt Petri att jämte andra personer såsom sakkunnig biträda vid upprättandet av förslag till normalbrandordningar.
    14 okt. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 30 sept. 1944, uppdragit åt assessorn i Göta hovrätt Bo Beskow att vara sekreterare åt de sakkunniga för revision av vissa författningar på trafikväsendets område.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har
    3 okt. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 30 sept. 1944, tillkallat professorn Folke Wetter, tillika ordf., att jämte andra personer biträda inom departementet med fortsatt utredning rörande omorganisationen av de allmänna restaurangbolagens verksamhet;
    26 okt. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 20 okt. 1944, tillkallat borgmästaren i Hälsingborg Joël Laurin, tillika ordf., att jämte andra personer biträda inom departementet med utredning om revision av gällande bestämmelser rörande nöjesskatten;
    s. d., med stöd av K. M:ts bemyndigande 20 okt. 1944, tillkallat professorn vid universitetet i Uppsala Åke Holmbäck, tillika ordf., att såsom sakkunnig jämte andra personer verkställa en översyn av gällande bestämmelser rörande kommunal fondbildning.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har
    14 sept. 1944 uppdragit åt t. f. assessorn vid Stockholms rådhusrätt Herman Kling att fr. o. m. 1 okt. 1944 tills vidare inom jordbruksdepartementet biträda med de ärenden, som av departementschefen till honom överlämnas;
    20 okt. 1944 — jämte det statssekreteraren i jordbruksdepartementet Bernhard Näsgård beviljats entledigande från statssekreterarämbetet med utgången av okt. 1944 — förordnat t. f. statssekreteraren i departementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Fallenius att fr. o. m. 1 nov. 1944 vara statssekreterare i samma departement;

960 PERSONALNOTISER.    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Per Olof Palmquist att fr. o. m. 1 nov. 1944 vara byråchef för lagärenden i jordbruksdepartementet.