96 PERSONALNOTISER.    Krigsdomarna. K. M:t har
    19 nov. 1943 meddelat fortsatta förordnanden fr. o. m. 1 jan. 1944 för samtliga krigsdomare och vice krigsdomare;
    3 dec. 1943 till krigsdomare i regementskrigsrätten vid Bråvalla flygflottilj för tiden till 1945 års utgång förordnat rådmannen i Norrköping Carl Gustaf Arsell;
    s. d. till vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Göta artilleriregemente och Göta flygflottilj för nyssnämnda tid förordnat assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Sten Lindquist.

 

    Stadsfiskalerna. K. M:t har 22 dec. 1943 beviljat förste stadsfiskalen i Stockholm Martin Lundqvist ledighet tillsvidare under år 1944 för fullgörande av offentligt uppdrag samt förordnat stadsfiskalen Eugen Glas att under ledigheten uppehålla förste stadsfiskalstjänsten.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 26 nov. 1943 förordnat dels byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Nils Regner att under fem år, räknat fr. o. m. 1 dec. 1943, vara ledamot och ordförande i ungdomsfängelsenämnden dels ock prof. Folke Wetter att under nämnda tid vara suppleant för Regner i hans egenskap av ledamot av nämnden.

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har 10 dec. 1943 förordnat t. f. expeditionschefen i justitiedepartementet Carl-Gustaf Bruno att under tre år, räknat fr. o. m. 1 jan. 1944, vara ledamot och ordförande i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona samt överläkaren vid Birgittas sjukhus i Vadstena Einar Sellberg och ledamoten av riksdagens andra kammare Albert Hermansson att under samma tid vara ledamöter i styrelsen.

 

    Statens skyddskonsulenter. Sedan K. M:t 1 okt. 1943 utfärdat kungörelse (nr 731) om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m., innefattande bl. a. bestämmelse om att dessa distrikt fr. o. m. 1 jan. 1944 skola vara till antalet tretton, har K. M:t 22 okt. 1943 verkställt placering av de nuvarande fyra skyddskonsulenterna å de nya distrikten. Till skyddskonsulenter fr. o. m. 1 jan. 1944 ha sålunda utsetts
    i andra distriktet, innefattande Stockholms och Uppsala län, konsulenten i nuvarande första distriktet Börje Nyblom,
    i sjätte distriktet, omfattande Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, konsulenten i nuvarande andra distriktet Anders Nilsson,
    i tionde distriktet, omfattande Västmanlands och Kopparbergs län, konsulenten i nuvarande tredje distriktet Axel Bäckman, och
    i tolfte distriktet, omfattande Västernorrlands och Jämtlands län, konsulenten i nuvarande fjärde distriktet Sten Lilliehöök.
    Vidare har K. M:t 22 dec. 1943 förordnat följande personer att fr. o. m. 1 jan. 1944 vara skyddskonsulenter i nedanstående distrikt, nämligen
    i första distriktet, förste amanuensen hos fångvårdsstyrelsen Åke Lindqvist,
    i tredje distriktet föreståndaren för Stockholms arbetsberedningsbyrå Roland Ericsson,
    i fjärde distriktet assistenten hos föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Märta Doris Carming,
    i femte distriktet socialvårdsassistenten Georg Pettersson,i sjunde distriktet assistenten hos Lidingö stads socialvårdsbyrå Folke Söderberg,
    i åttonde distriktet barnavårdsmannen hos socialvårdsbyrån i Borås Elisabeth (Elsa) Lützhöft Hellström,
    i nionde distriktet biträdande juristen hos Stockholms läns rättshjälpsanstalt, juris kandidaten Nanna Erikson,
    i elfte ditriktet inspektören vid barnavårdsnämnden i Norrköping Gunnar Ljungbo samt
    i trettonde distriktet sysslomannen hos Luleå stads fattigvårdsstyrelse Thorsten Göthe.