Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    11 aug. 1944 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Ekedahl att fr. o. m. 12 aug. tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    30 sept. 1944 förordnat assessorn i Göta hovrätt Torsten Myrland att fr. o. m. 1 okt. 1944 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    14 sept. 1944 medgivit att advokatfiskalstjänsten vid Svea hovrätt — vilken tjänst genom innehavarens utnämning till revisionssekreterare blivit ledig — må tillsvidare uppehållas på förordnande;
    22 sept. 1944 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 okt. 1944 utnämnt assessorn i samma hovrätt Allan Nordenstam, under förklaring tillika att utnämningen icke skall föranleda rubbning i Nordenstams förordnande att vara sekreterare hos stadsplaneutredningen 1942;
    30 sept. 1944 föreskrivit att hovrätten över Skåne och Blekinge skall fr. 1 okt. 1944 till höstsessionens slut tjänstgöra på tre divisioner, därav en under ordförandeskap av den av vice ordförandena som presidenten bestämmer, med rätt för presidenten att meddela de närmare föreskrifter som finnas erforderliga angående arbetet å divisionerna;
    13 okt. 1944 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten över Skåne och Blekinge, byråchefen vid militieombudsmansexpeditionen Bengt Lassen att fr. o. m. 16 okt. 1944 vara assessor i hovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 27 okt. 1944 förordnat förutv. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Tage Frigell att fortfarande under år
    1945 vara tingsdomare i Bräkne och Listers domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    20 okt. 1944 förordnat att staden Hjo skall fr. o. m. 1 jan. 1945 i judiciellt avseende förenas med Skövde domsaga samt Gudhems och Kåkinds tingslag;
    27 okt. 1944 till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Harald Källander.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 20 okt. 1944 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Åke Lundgren och Gunnar Fredrikson att fortfarande fr. o. m. 1 jan. tills vidare t. o. m. 31 mars 1945 vara vattenrättssekreterare, Lundgren vid Österbygdens och Fredrikson vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Krigsdomstolarna. K. M:t har förordnat
    22 sept. 1944 rådmannen i Luleå Bengt Jacobson att till utgången av år 1945 vara vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Norrbottens regemente, Norrbottens artillerikår, Bodens artilleriregemente och Bodens ingenjörkår;
    27 okt. 1944 förordnat f. d. rådmannen i Luleå Pontus Sandström att fortfarande under tiden 1 jan.—30 juni 1945 vara krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Luleå luftvärnskår och Norrbottens flygbaskår.

 

    Statens rättsläkarstation i Stockholm. K. M:t har 30 sept. 1944 förordnat professorn i rätts- och statsmedicin vid Karolinska institutet Wilhelm Bosœus att fr. o. m. 1 okt. 1944 tills vidare, så länge han innehar nämnda professur, vara föreståndare för statens rättsläkarstation i Stockholm.

 

    Stipendier. Till innehavare för läsåret 1944/45 av statens stipendier för främjande av högre juridiska studier har Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utsett juris kandidaterna Erik Anners, västm.-dala, och Åke Lögdberg, värml., samt Juridiska fakulteten vid Lunds universitet juris kandidaterna Sven Bramsjö, klm. (för 1/2 år; han har redan innehaft stipendiet i 21/2 år) och Håkan Strömberg, göteb.