Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har genom särskilda beslut 10 och 25 nov. samt 22 och 30 dec. 1944 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden fr. o. m. 1 jan. 1945 i Skövde, Västerbergslags och Nyköpings domsagor samt Gävle och Linköpings städer. Fr. o. m. i år tillämpas aktsystem i 67 av rikets 115 domsagor och i 13 av rikets 68 städer med rådhusrätt. Realaktsystem förekommer alltjämt endast i Stockholm och Göteborg.

 

    Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll 1944 sitt årsmöte d 24 maj. Därvid valdes till ledamöter av styrelsen advokaten Ivan Atmer, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, häradshövdingen Knut Dahlberg, prof. Gösta Eberstein, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, envoyén Folke Malmar, assuransdirektören Axel Rinman, justitierådet Emil Sandström, advokaten Carl Lud-

106 NOTISER.vig Schönmeyr, universitetskanslern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Vid styrelsesammanträde samma dag omvaldes till styrelsens ordförande hr Hammarskjöld och till vice ordförande hr Bagge, varjämte till föreningens sekreterare och kassaförvaltare omvaldes hr Schönmeyr. Till ledamöter i verkställande utskottet, i vilket styrelsens ordförande och vice ordförande voro självskrivna ledamöter, omvaldes hrr Ekeberg, Undén, Dahlberg och Wikander med hrr Berglund och Hasselrot såsom suppleanter. Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 43, av vilka 31 tillika äro medlemmar i International Law Association.