Svenska kriminalistföreningen har under år 1944 hållit sammanträde d. 7 dec. Därvid diskuterades »Strafflagberedningens förslag till lagstiftning om straffverkställighet» med inledningsanförande av presidenten Karl Schlyter. Vid sammanträdet representerades Kriminalistföreningen i Finland av sin sekreterare avdelningschefen i statistiska centralbyrån docenten Veli Verkko samt fängelsepsykiatern Martti Kaila och fattigvårdsinspektören Paavo Mustala. Varken från Danmark eller Norge hade utresetillstånd kunnat erhållas för några representanter. Såsom representanter för de danska och norska kriminalistföreningarna närvoro emellertid i Stockholm vistande danska och norska föreningsmedlemmar.
    Vid sammanträdet omvaldes styrelsen: presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektör Hardy Göransson, v. ordf., hovrättsrådet Nils Beckman, sekr., prof. Ragnar Bergendal, prof. Olof Kinberg, f. d. kanslirådet G. H. von Koch, förste polisintendenten Knut Rydholm, advokaten friherre Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter. Till styrelsesuppleanter omvaldes borgmästaren Maths Heuman, hovrättsassessorn Kurt Holmgren och landsfogden Gustaf Persson. Antalet medlemmar i Svenska kriminalistföreningen utgör omkring 520.
    Under år 1944 har utgivits en nordisk kriminalistisk årsbok, upptagande de nordiska kriminalistföreningarnas förhandlingar under åren 1942 och 1943.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 25 nov. 1944 sitt ordinarie årsmöte under ordförandeskap av borgmästaren Nils Berlin, Gävle. Vid mötet hade — i stället för sedvanliga föredrag — anordnats en fingerad rättegång med handläggning av ett brottmål med nämnd enligt nya rättegångsbalken. Därvid fungerade såsom rättens ordförande rådmannen Sten Lindquist, Göteborg, såsom ledamöter i nämnden riksdagsmännen Verner Hedlund och Carl Lindberg, fattigvårdsdirektören Otto Wangson, fru Gurli Kollberg, fröken Ingeborg Herlitz, fil. kand. Ulla Alm, redaktören G. Ronner, konsulenten M. Eurenius och aktuarien E. von Hofsten, såsom åklagare stadsfiskalen W. Ryhninger, såsom rättegångsbiträden advokaterna A. Hemming Sjöberg, Hugo Lindberg och Gudmund Silfverstolpe samt såsom tilltalade, vittnen m. m. ett tiotal notarier vid Stockholms rådhusrätt. Årsmötet, som var förlagt till Medborgarhuset i Stockholm, bevistades av omkring 300 stadsdomare och inbjudna gäster. Om brottsmålshandläggningen jfr i övrigt s. 104 ovan.
    Till hedersledamot i föreningen valdes med acklamation borgmästaren Jakob Pettersson i Södertälje.

NOTISER. 107    Till ledamöter i föreningens styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte utsågos rådmännen Edward Ploman och Gustaf Bång, Stockholm, borgmästaren Wilhelm Hallin, Norrtälje, rådmannen Erik Ringenson, Uppsala, borgmästaren Edgar Rosander, Eskilstuna, rådmannen Nils Ryding, Malmö, borgmästarna Joël Laurin, Hälsingborg, och Gösta Bäärnhielm, Göteborg, rådmannen Gustaf Bergqvist, Göteborg, samt borgmästarna Gösta Strandell, Örebro, Nils Berlin, Gävle, och Iwan Wikström, Östersund. Till styrelsesuppleanter för samma tid utsågos assessorerna Sven Lutteman, Norrköping, och Helge Forkman, Malmö, samt rådmannen Olof Engqvist, Gävle. Föreningens medlemsantal var vid 1944 års början 217.