Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer sammanträdde till extra möte i Stockholm d. 23 sept. 1944, därvid förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av krigsdomaren rådman Gustaf Bång över ämnet »Några spörsmål beträffande särskild ersättning för handläggning av mål från underställda förband». Styrelsen har under året avgivit begärda yttranden till K. M:t över fem olika lagförslag samt gjort vissa framställningar i anledning av processlagberedningens förslag till ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten och lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes.
    Styrelsen utgöres av krigsdomaren rådman Edward Ploman, ordf., krigsdomaren häradshövding Gunnar Ramstedt, v. ordf., krigsdomaren rådman Einar Dörring, v. krigsdomaren assessor Allan Wirgin, sekr. och kassaförvaltare, samt auditören Ernst Hallenberg. Styrelsesuppleanter äro krigsdomaren häradshövding Torsten Gislander, krigsdomaren assessor Gösta Wilkens och auditören advokat Ragnar Vasser. Revisorer äro krigsdomaren assessor Bertil Kjerrman och krigsdomaren rådman Carl-Fredrik Sandell. Revisorssuppleant är v. krigsdomaren advokat Joël Svedberg (en vakant). Föreningen hade vid 1944 års utgång 98 medlemmar.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1944 hållit 6 sammanträden, därvid förutom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av sekreteraren i samfundet, advokaten Holger Wiklund över ämnet »Några synpunkter på grunderna för advokatens arvodesdebitering», av overretssagfører Henrik Sachs, Köpenhamn, om »Några erfarenheter som redaktör för det danska 'Sagførerbladet' under dess första år», av professor Gunnar Myrdal om »Amerikanskt rättsväsende och negrerna» samt av statsrådet Gunnar Danielson om »Förberedelserna för processreformen».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Hugo Lindberg, ordf., Yngve Schartau, v. ordf., Arne Hasselgren, John Kallstenius, Jochum Sjöwall, Gudmund Silfverstolpe och Sten Södermark. Suppleanter ha varit advokaterna Wilhelm Pehrsson, Gösta Åkerlund och Barbro Björlingsson. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Bertil Ahrnborg, Birger Barre, Sigrid Beckman, Dick Bergman, Thure Essén, Emil Heijne, Göran Kalling, Otto Lagerström, Axel Nilsson, Yngve Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppleanter advokaterna Sigurd Ahlmark, Barbro Björlingsson, Fred. Bohnstedt, Tore Flodin, Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren, Birger Hedberg, Bengt Landahl, Sten Lindskog, Berndt

108 NOTISER.Nycander, Wilhelm Persson, Folke Rogard och Gösta Åkerlund. Avdelningens sekreterare är advokaten Gunnar Lindh. Avdelningen räknade vid årsskiftet 300 medlemmar.