Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1944 hållit tre möten, nämligen ordinarie möte d. 24 mars och extra möten d. 16 maj och d. 11 nov. Förutom föreningsangelägenheter har förekommit föredrag av sekreteraren i samfundet, advokaten Holger Wiklund över ämnet »Om god advokatsed».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Konrad Svensson, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Erik Bremberg, Eskilstuna, Birger Ekberg, Jönköping, och Axel Hemmar, Norrköping. Suppleanter ha varit advokaterna Erik Orrenius, Motala, Helge Qvarnström, Västervik, och Alf Rudenmark, Eksjö. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Aksel Gustavson, Linköping, Julius Lindström, Katrineholm, Mats Nordström, Norrköping, och Hans Sundström, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägerdal, Kalmar, och Alf Rudenmark, Eksjö. Som avdelningens sekreterare tjänstgör advokaten Mats Nordström. Avdelningen räknade vid årsskiftet 69 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1944 hållit ett ordinarie sammanträde, därvid förutom föreningsangelägenheter förekommit föredrag av prof. Ragnar Bergendal, betitlat »Lagröta eller ej?» Styrelsen har utgjorts av advokaterna Gunnar Behm, Malmö, ordf., Gunnar Thomasson, Eslöv, Bertil Gabrielson, Malmö, sekr., Erik Halbert, Malmö, och Tore Lindell, Malmö, med advokaterna Torsten Persson, Kristianstad, Bertil Peyron, Hälsingborg, och Hans Ingemanson, Lund, såsom suppleanter. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Carl W. Bergström, Malmö, Wilhelm Penser, Eslöv, Olof Lundqvist, Hälsingborg, Carl Borgström, Lund, och Hans Erik Bachmann, Malmö, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Henning Dahlin, Ystad, Gerlach Richter, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, och Bo Pfannenstill, Malmö, såsom suppleanter. Avdelningenssekreterare är advokaten Bertil Gabrielson. Avdelningen räknade vid årsskiftet 104 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1944 hållit tre allmänna sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit bl. a. föredrag av höjesteretssagfører C. B. Henriques över ämnet »Något om rättegångsreformens genomförande i Danmark och dess inverkan på advokaternas arbetssätt» och av f. d. kammarrättsrådet Eric Rosenquist om »Några aktuella skattespörsmål». Vid sammanträdena ha såsom gäster i Göteborg med omnejd boende danska jurister varit närvarande.
    Till ledamöter av styrelsen ha utsetts advokaterna William Kristensen, ordf., Johan Ramberg, Osborne Losman, Ivar Glimstedt, alla i Göteborg, samt Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Ernst Hederström, Halmstad. Till ledamöter av samfundets nämnd ha valls advokaterna Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Göteborg, Erik Leman, Göteborg, Mårten Henriques, Göteborg, och Per Tottie, Uddevalla,

NOTISER. 109samt till suppleanter i nämnden advokaterna Knut Arning, Göteborg, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, Hugo Wikström, Göteborg, Karl Axel Vinge, Göteborg, och Sigfrid Brundin, Göteborg. Som avdelningens sekr. och kassaförvaltare tjänstgör advokaten Paul Sundberg, Göteborg. Avdelningen räknade vid årsskiftet 119 medlemmar.