Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 6 dec. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 10 nov. 1944, tillkallat borgmästaren i Eskilstuna Edgar Rosander, ordförande, att jämte andra personer såsom sakkunnig i departementet verkställa en allmän översyn av lagstiftningen om investeringsfonder m. m.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 29 nov. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 14 jan. och 12 maj 1944, förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Hans Andersson att fr. o. m. 1 jan. 1945 vara sekreterare åt dels utredningsmännen för utredning rörande arrendebestämmelser för kommunal jord m. m. vid fullföljandet av det nämnda utredningsmän lämnade uppdraget att verkställa utredning rörande jordbrukskommissionernas omorganisation m.m. (jfr SvJT 1944 s. 190), dels ock utredningsmännen för utredning rörande ny lagstiftning om uppsikt å jordbruk.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 8 dec. 1944 beviljat byråchefen hos justitiekanslersämbetet Sten Fallenius avsked från byråchefsämbetet med utgången av dec. 1944 samt förordnat assessorn i Göta hovrätt Torsten Myrland att fr. o. m. 1 jan. 1945 tills vidare uppehålla ifrågavarande byråchefsämbete.

 

    Hovrätterna. K. M:t har förordnat
    1 dec. 1944 adjungerade ledamoten i Göta hovrätt Sven Ruhe att vara assessor i samma hovrätt;
    s. d. adjungerade ledamoten i hovrätten över Skåne och Blekinge William Gripmark att vara assessor i sistnämnda hovrätt;
    15 dec. 1944 hovrättsråden i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Ludvig Werner och Hugo Backman att fortfarande under tiden 1 jan. 1945—30 juni 1946 vara ordförande å division i nämnda hovrätt;
    s. d. hovrättsråden i samma hovrätt Gunnar Nilsson och Tage Lundquist att fortfarande under nyssnämnda tid vara vice ordförande å division i hovrätten;
    12 jan. 1945 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därstädes Nils Wiklund;
    s. d. till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Ino Bodewall.
    K. M:t har medgivit
    15 dec. 1944 att i hovrätten över Skåne och Blekinge må vara anställd en extra ledamot jämväl under förra halvåret 1945;
    30 dec. 1944 att i Göta hovrätt må för sistnämnda tid vara anställda två extra ledamöter.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    8 dec. 1944 till häradshövding i Västerbottens västra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1945 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Thomasson;
    22 dec. 1944 medgivit att under tiden 1 jan.—30 juni 1945 må, utöver det antal tingsnotarier och tingsnotarieaspiranter som för samma tid må anställas i rikets domsagor enligt K. M:ts brev 2 juni 1944, där anställas ytterligare 29 tingsnotarier, därav 15 i domsagor under Svea hovrätt, 10 i domsagor under Göta hovrätt, 3 i domsagor under hovrätten över Skåne och Blekinge samt 1 i domsaga under hovrätten för Övre Norrland, allt efter

112 PERSONALNOTISER.hovrättens närmare bestämmande; med iakttagande dock, såvitt avser Svea hovrätt, att i envar av Östersysslets och Norra Hälsinglands domsagor skall, utöver nu fastställt antal tingsnotarier, förordnas ytterligare en tingsnotarie;
    s. d., med stöd av 2 § andra stycket lagen den 3 juni 1932 (nr 170) med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden, dels föreskrivit att för Filipstad — som fr. o. m. 1 jan 1945 förenas med Östersysslets domsaga — skall fr. o. m. sagda dag finnas särskild inskrivningsdomare, dels ock förordnat kommunalborgmästaren i staden, jur. kand. David Bergenudd att fr. o. m. 1 jan. 1945, så länge han uppehåller kommunalborgmästartjänsten, vara inskrivningsdomare därstädes; ägande hovrätten vid ledighet eller förfall för Bergenudd förordna vikarie för honom i förevarande hänseende;
    30 dec. 1944 bestämt att Östersysslets och Norra Hälsinglands domsagor skola fr. o. m. 1 jan. 1945 uppflyttas förstnämnda domsaga i lönegrupp III och sistnämnda domsaga i lönegrupp IV.