Rådhusrätterna. K. M:t har
    17 nov. 1944 till borgmästare i Göteborg fr. o. m. 1 dec. 1944 utnämnt t. f. borgmästaren där, rådmannen Gösta Bäärnhielm;
    24 nov. 1944 till magistratssekreterare i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Harry Hector;
    s. d. till ordförande å Göteborgs rådhusrätts 5:e avdelning under en tid av fem år fr. o. m. 1 dec. 1944 förordnat rådmannen Andreas Cervin;
    22 dec. 1944 förklarat hinder icke föreligga för upprätthållande jämväl under år 1945 av en extra, nionde avdelning vid Stockholms rådhusrätt med uppgift att handlägga i huvudsak brottmål;
    s. d. fastställt ny stadga för magistraten och rådhusrätten samt polisdomstolen i Malmö (SFS nr 801).
    Göta hovrätt har 20 nov. 1944 till ordförande å Göteborgs rådhusrätts extra avdelning t. v. fr. o. m. 1 dec. 1944 förordnat rådmannen Martin Hammar.
    Stadsfullmäktige i Varberg ha 21 sept. 1944 till andre rådman valt fiskalen i Göta hovrätt E. R. Alpman (förutv. andre rådmannen N. T. V. Bramstång valdes 15 juni 1944 till förste rådman).
    Till assessor i Stockholms rådhusrätt har magistraten i Stockholm 30 nov. 1944 utnämnt v. assessorn där Sigurd Lind.

 

    Åklagarväsendet. Sedan i SvJT 1943 s. 302 uppgifter lämnats om vissa vikariat å landsfogde- och landsfogdeassistentbefattningar ha ändrade förhållanden inträtt. Sålunda har landsfogden i Västerbottens län G. Österdahl och t. f. landsfogden i Kalmar län E. Strandmark bytt verksamhetsområden. Vidare har vikariatet å landsfogdebefattningen i Göteborgs och Bohus län upphört, men i stället har landsfogden erhållit assistent. Därjämte har tjänstförrättande landsfogden i Malmöhus län G. Ahlbeck förordnats till stadsfiskal i Landskrona, i samband varmed landsfogdeassistenten i länet C. W. Sjögren efterträtt Ahlbeck såsom t. f. landsfogde. Flertalet befattningar såsom landsfogdeassistenter ha bytt innehavare. I sistnämnda egenskap äro nu placerade följande juriskandidater: i Stockholms län L. Hiort, i Malmöhus län Å. Sandberg, i Göteborgs och Bohus län I. Steier, i Värmlands län G. Dunér, i Gävleborgs län H. Fjelner och i Västernorrlands län T. Berglin. Fortfarande innehavas förordnandena såsom assistenter i Kopparbergs län av jur. kand. B. Holmgren och i Västerbottens län av jur. kand. C. E. Wiberg. Under den polischefskurs, som tagit sin början den 8 januari 1945 och beräknas pågå till slutet av juni, tjänstgöra i stället för Hiort, Dunér, Fjelner, Berglin, Holmgren och Wiberg följande juris kandidater: B. Björck, E. Sahlin, O. Olsson, G. Bergström, A. Vanäs och N. Nohlman.
    På grund av ständiga förordnanden tjänstgöra alltjämt såsom landsfogdar: i Stockholms län stadsfiskalen i Skövde S. Wannstedt, i Örebro län landsfogdeassistenten i Gävleborgs län G. Bergdahl och i Västernorrlands län t. f. stadsfiskalen i Hudiksvall T. Bjerner. I Norrbottens län uppehålles landsfogdetjänsten till 1 juli 1945 av stadsfiskalen i Boden B. Ankar.