Betänkande angående folkbokföringen. Den ursprungligen inom besparingsberedningen tillsatta folkbokföringskommittén (ledamöter: överdirektören Höijer, borgmästaren Rylander och professorn Wahlund; sekr. hovrättsassessorn Alf Olsson) framlade i november 1944 betänkande med förslag till omorganisation av folkbokföringen (SOU 1944:52).
    Förslaget innebär, att till det nuvarande systemet, vilket i sina grunddrag bibehålles oförändrat, fogas ett nytt led, innefattande en till länsstyrelserna och statistiska centralbyrån förlagd central registrering av befolkningen, väsentligen grundad på avisering från de lokala folkbokföringsorganen: kyrkobokförare och mantalsskrivningsförrättare. Länsstyrelserna skola utrustas med maskinella hjälpmedel för tryckning av längder m. m. Statistiska centralbyrån skall utöva den centrala ledningen av och tillsynen över folkbokföringen.
    Länsstyrelses arbete med folkbokföringen skall utföras å en särskild arbetsdetalj inom landskontoret med en ordinarie landskontorist som föreståndare. Inom statistiska centralbyrån inrättas för folkbokföringsgöromålen en ny avdelning med en byråchef som chef. Denne och hans närmaste man, en förste byråsekreterare, skola vara jurister.
    Statsverkets kostnader för reformen beräknas till i runt tal 5 miljoner kronor i engångskostnader och 2 miljoner kronor i årliga kostnader.
    Utredningen utmynnar i ett förslag till folkbokföringsförordning, i vilken sammanförts stadganden om såväl kyrkobokföring som mantalsskrivning samt allmänna bestämmelser om de centrala folkbokföringsorganens verksamhet.

A. O.

 

    JO:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1945 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Rudewall under år 1944 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 26 febr. ang. skyldighet i vissa fall för domstol att för delgivning expediera utslag, varigenom tilltalad person förklarats straffri; d. 29 febr. ang. ändrade bestämmelser om sättet för anförande av besvär i brottmål rörande vissa straffriförklarade m. m.;

190 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.d. 15 juni ang. bestämmelser om intagande i gravationsbevis av upplysningar rörande dels Danviks hospital tillkommande rekognitionsavgifter och dels Lunds domkyrka tillkommande s. k. erkänsla vid försäljning av vissa hospitalet eller domkyrkan förut tillhöriga fastigheter; d. 29 juni ang. bestämmelser om försäljning av egendom, som enligt kungl. förordningen d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuutförsel m. m. dömts förbruten; samt d. 23 sept. ang. tillämpningen av vissa bestämmelser i 8 kap. strafflagen.

G. S.