FREDE CASTBERG. Postliminium. En undersökelse av rettsspörsmål i forbindelse med ophör av okkupasjon. Uppsala 1944. Almqvist & Wiksell. 40 s. Kr. 4.00. — Skrifter utgivna av Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala (Harry Ax:son Iohnson-institutet). N:r 7.

 

    Med postliminium eller jus postliminii förstås rätten till återställelse av rättstillståndet i ockuperat land efter ockupationens upphörande. Prof. Castberg har i sin skrift, som utarbetats under åren 1941—1942 medan förf. ännu var kvar i Norge, upptagit hithörande spörsmål till en principundersökning. Den som ej närmare satt sig in i frågorna skulle väl i förstone vara böjd att antaga, att med ockupationen även de av ockupationsmakten åvägabragta förändringarna i rättstillståndet skulle upphöra och det tidigare rättstillståndet i sin helhet återupprättas. Närmare eftertanke visar emellertid, att en så radikal restitution icke väl låter sig genomföra. En koncession, som ockupationsmakten under folkrättsligt oklanderlig utövning av statsmakten i det ockuperade landet förlänat i enlighet med landets lagar, torde, för att taga ett av prof. Castberg anfört exempel, böra respekteras också efter ockupationens upphörande. Och även förordningar av ockupationsmakten kunna i vissa fall böra lända till efterrättelse efter ockupationstidens slut. En gäldenär, som under ockupationen betalat sin skuld i överensstämmelse med en folkrättsligt korrekt kursbestämmelse, torde sålunda vara definitivt fri från skulden. Det är tydligt, att ockupationens

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 201upphörande ger upphov till en mängd svårlösta juridiska problem, och prof. Castberg har tagit till sin uppgift att ge en systematisk översikt över frågorna och anvisa principiella synpunkter för deras lösning, varvid han åberopar domstolsavgöranden i andra länder som i tidigare krig varit föremål för ockupation. Arbetet utgör helt säkert en värdefull förberedelse för de norska myndigheternas ställningstagande till hithörande frågor och kan rekommenderas även åt svenska jurister som intressera sig för dessa.

I. S.