O. HJ. GRANFELT. Lärobok i Finlands gällande växelrätt och checkrätt. Helsingfors 1944. Söderströms. XII + 130 s. Fmk 92.00. — Juridiska Föreningens i Finland publikationsserie n:o 13.

 

    Våra svenska växel- och checklagar av den 13 maj 1932 promulgerades genom en kungörelse av den 14 juli samma år. Sistnämnda dag utfärdades Finlands nu gällande växel- och checklagar. Den svenska och finska — liksom även den danska och norska — lagstiftningen på området tillkom efter ett intimt nordiskt samarbete på grundval av 1930 och 1931 års Genèvekonventioner. Överensstämmelsen i lagtext de nordiska länderna emellan har gjort att den litteratur inom växel- och checkrätten som uppkommit efter lagstiftningen i hög grad fått internordisk karaktär. En finne — GRÖN VALL — har författat kommentarer till såväl de finska som de svenska lagarna. Både danska och norska arbeten på området ha förklarats användbara jämväl för de svenska lagarnas tolkning (SvJT 1933 s. 49 f. o. 152 f.; EBERSTEIN i förordet till Den svenska växelrätten). Samma omdöme torde därför böra fällas om Granfelts föreliggande arbete. Detta framträder ej medan språk att lämna en fullständig teoretisk belysning av det omfattande ämnet; som framgår av titeln är det en lärobok med rent praktiskt syfte. Denna karaktär hos arbetet framhäves genom att det av förf. ägnats minnet av hans »lärare i praktisk juridik», två nu avlidna finska underrättsdomare. Arbetet som slutredigerades och utkom det år förf. fyllde sjuttio år vittnar om förf:s trots svåra vedermödor — och en viss pessimism i förordet —ännu obrutna krafter.

B. L.

 

    Nordisk Tidsskrift for Strafferet (1944 h. 4): »Almindelig strafs virkemidler» av vicefængselsinspektør A. WORM (s. 183—214), »Alminnelig straffskjerpning krever oket antall celler» av fengselsdirektør HARTVIG NISSEN (s. 215—230).
    Ugeskrift for Retsvæsen (1944 h. 37—53): »Afstandsfragt for Ballastrejse» av landsretssagfører G. GERSTED (s. 201—205), »Fortegnelse over Kandidaterne ved juridisk Embedseksamen Sommeren 1944» (s. 210—212), »25 år» av en av tidskriftens redaktörer, overretssagfører KNUD JARNER, en minnes- och hyllningsartikel i anledning av retsplejelovens och retsplejeudvalgets 25-årsjubileum d. 1 okt. 1944 (s. 213), »Lovlige Betalingsmidler» av docenten, landsretssagfører JAN KOBBERNAGEL (s. 214—218), »Træk af den danske Aktierets Udvikling i det syttende og attende Aarhundrede» av landsretssagfører H. O. JENSEN (s. 221—243), »Vinding Kruse: Retslæren», en anmälan av kontorchef TORBEN LUND (s. 255—266, jfr. nedan samt SvJT 1944 s.

202 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.375—399 och 742—754), »Om Udlændinge og fast Ejendom» av dommerfuldmægtig SVEND NIELSEN (s. 269—276), »Den nye Begrundelse af Moralloven» av højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN (s. 277—280), en recension av Vinding Kruses rättsfilosofiska skrifter (jfr ovan samt nedan), »Om Betaling med Check» av cand. jur. POUL MEYER (s. 281—287), »Bemærkninger til foranstaaende» av prof. HENRY USSING (s. 287—291), »Umyndiges Køb paa Afbetaling» av sagførerfuldmægtig JØRGEN HOFFMEYER (s. 293—301), »Om Morallovens Begrundelse» av prof. VINDING KRUSE (s. 301—302), replik härtill av TROELS G. JØRGENSEN (s. 302—303) samt duplik av VINDING KRUSE (s. 303—304) (jfr ovan).
    Juristen (1944 h. 32—42): »Om Mentalundersøgelse» av overlæge, dr. med. P. DICKMEISS (s. 305—328), »Retsplejereform i 25 Aar» av landsdommer EGMONT ANDERSEN (s. 357—364), »Retsplejeloven og Forsvareren» av overretssagfører K. ANKER-JENSEN (s. 364—368), »Retsplejeloven gennem 25 Aar» av højesteretsdommer VICTOR HANSEN (s. 369—375), »1 oktober 1919—1 oktober 1944» av overretssagfører JON JOHNSEN (s. 375—377), »Om Retsplejeudvalget» av højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN (s. 378—382), »Offentlighedsprincippet og individuelle Hensyn» av professor ERWIN MUNCH-PETERSEN (s. 383—391), »Den umiddelbare Bevisførelse» av præsident i Østre Landsret KAJ MUNDT (s. 391—393), »Retsplejeloven i civile Sager» av civildommer HJ. RINGBERG (s. 393—399), »Umiddelbarhedens Grænser» av statsadvokat THORKILD ROEPSTORFF (s. 399—405), »Nogle retsadministrative Betragtninger vedrørende Retsplejeloven» av præsident i Københavns Byret SVENNING RYTTER (s. 406—408), sistnämnda tio artiklar samlade till ett särskilt häfte, utgivet som minnesskrift i anledning av Retsplejelovens 25-årsjubileum d. 1 okt. 1944, »Om Navneretten», en anmälan av professor O. A. BORUM av Ib Lunøe: Dansk Personnavneret (s. 421—426, jfr. SvJT 1944 s. 698—699).
    Norsk Retstidende (1943 h. 22—52, 1944 h. 1—32): »Omkring mortifikasjonssøknader» av byråchef A. N. HØYER (1944 s. 129—133), »Om bruksutøvelse som vilkår for almenningsrett etter N.L. 3—12—3 og 6» av høyesteretsadvokat BIRGER MOTZFELDT (s. 193—195), »Skjønn eller domstol. Vassdragslovens §§ 27, 38 og 46» av sorenskriver TORGER TORGERSEN (S. 449—453).
    Nordisk administrativt Tidsskrift (1944 h. 1—4): »Högsta förvaltningsdomstolen i Finland 25 år» av presidenten U. J. CASTRÉN (s. 1—22), »Synpunkter på en tilltänkt reformering av de administrativa förhållandena på landsbygden i Finland» av regeringsrådet M. E. KOSKIMIES (s. 63—72), »Förvaltningsutbildningen i Sverige» av f. d. regeringsrådet G. THULIN (s. 97—108), »Kort återblick på regeringsrättens verksamhet» av f. d. regeringsrådet KNUT SÖDERWALL (s. 133—136), »Nogle Erindringer fra det nordiske administrative Forbund» av dommer AAGE SACHS † (s. 146—159, jfr SvJT 1944 s. 470).
    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1944 h. 5—6): »Ett par äktenskapsrättsliga spörsmål» av justitierådet GUNNAR NYBERGH (s. 308—319), »Verkan av att det avtalade priset vid fastighetsköp är ett annat än det i köpebrevet angivna» av professor ERIK AF HÄLLSTRÖM (s. 320—326), »Till frågan om den skadelidandes medverkan i utomobligatoriskt skadeförorsakande» av jur. kand. LARS ERIK TAXELL (s. 367—387).
 

B. L.