NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 203    Bostadsransonering i Finland. I Finland har den otillräckliga bostadsproduktionen under krigsåren föranlett allt längre gående statsingripanden i hyresförhållandena, såsom tidigare omnämnts i denna tidskrift (1944 s. 472). På senaste tiden har bostadsbristen blivit ytterligare skärpt, bl. a. genom hemförlovning av inkallade och till följd av evakueringar. Det har därför framstått såsom nödvändigt att genomföra radikala åtgärder för att möjliggöra ransonering av bostadsbeståndet. Bestämmelser härom ha meddelats genom statsrådets beslut den 31 augusti 1944 om ett effektivare utnyttjande av lägenheter.
    I denna författning skiljes mellan åtgärder i första hand, vilka ha omedelbar giltighet i alla orter med offentlig bostadsförmedling d. v. s. flertalet större samhällen, och åtgärder i andra hand, som äga tillämpning i den mån socialministeriet förordnar därom för viss kommun. Åtgärder av det förstnämnda slaget ha redan tidigare kunnat vidtagas. Hit hör bl. a. att hyresnämnd under vissa betingelser kan föreskriva, att lägenhet, som är lämplig till bostad men ej användes härtill, skall upplåtas till uthyrning för bostadsändamål. Detta kan ske, om lägenheten är ledig, om dess användande för det avsedda ändamålet under de tre senaste månaderna varit avbrutet av annan orsak än innehavarens sjukdom, krigstjänst el. dyl., om lägenhetens innehavare kan anvisas annan lägenhet, med vilken han skäligen bör åtnöjas, eller om den i lägenheten bedrivna verksamheten är sådan, att lägenhetens användande härför ej är nödvändigt under rådande bostadsnöd. Hyresnämnden kan vidare förklara, att en lägenhetsdel, som har egen ingång, skall behandlas såsom särskild lägenhet, om övriga utrymmen skäligen anses motsvara lägenhetsinnehavarens behov.
    Om bostadsnöden på någon ort ej kan avhjälpas genom sådana mindre genomgripande anordningar som nu berörts, anlitas en strängare reglering genom åtgärderna i andra hand. Omedelbart vid författningens tillkomst förordnade socialministeriet, att dessa åtgärder skulle tillämpas i åtta städer. Ytterligare ett stort antal samhällen ha sedermera inbegripits under denna mera rigorösa reglering, som efter den 15 oktober 1944 gäller i de allra flesta städer och köpingar samt i vissa andra kommuner.
    Åtgärderna i andra hand innebära i huvudsak följande. Innehavare av bostadslägenhet är berättigad att för var och en i lägenheten stadigvarande bosatt person förfoga över ett rum, därvid kök icke medräknas. Därest en lägenhetsinnehavare av synnerligen vägande orsak, bl. a. för handhavande av sin tjänst eller för bedrivande av näring, är i behov av ytterligare rum, kan hyresnämnden meddela tillstånd härtill. Å andra sidan kan det tillåtna rumsantalet även inskränkas. Om bostadsnöden på någon ort till följd av evakuering, bombardemang eller annan särskild orsak i exceptionell grad försvårats, är lägenhetsinnehavare berättigad att begagna blott så stort bostadsutrymme, som han med beaktande av rådande förhållanden skäligen prövas behöva. Då en lägenhetsinnehavare har större antal rum än som är medgivet enligt dessa regler, kan hyresnämnden föreskriva, att det icke tilllåtna utrymmet skall upplåtas till uthyrning åt någon annan. Lägenhetsinnehavaren får dock först en frist, i regel på en månad, för att själv söka anskaffa hyresgäst till ifrågavarande del av lägenheten. Ransonering av

204 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.bostadsutrymmena kan ske även på ett annat sätt, nämligen genom tvångsbyte av lägenheter. Om en lägenhetsinnehavare, som har flera rum än det medgivna antalet, kan få en lägenhet av föreskriven storlek och innehavaren av sistnämnda lägenhet behöver större utrymme, äger hyresnämnden förordna, att de skola byta lägenheter. Därvid förutsättes dock bl. a., att den av parterna, vars hyra blir ökad, lämnar samtycke härtill.

H. Z.