Juridisk Forening i København. Foredragssæsonen 1943/44 blev ikke saa lang og indholdsrig som sædvanlig. Møderne begyndte forst i februar maaned, jfr SvJT 1944 s. 473, og der afholdtes kun 3 møder med foredrag af landsdommer C. Bang, Vestre Landsret, om passivitetsvirkninger i danskret, af professor, dr. juris Oluf H. Krabbe om lodtrækning i fortid og nutid og af professor, dr. juris Henry Ussing om nedsættelsen af forsikrerens forpligtelse efter forsikringsaftalelovens § 6, stk. 2 (reglen om uagtsomt urigtigerisiko oplysninger). Det sidste møde afholdtes i fællesskab med Forsikringsforeningens juridiske gruppe.
    Foreningen har ogsaa i aar udsendt sin aarbog. I denne trykkes de i foreningen holdte foredrag, forsaavidt de ikke allerede er blevet optaget i de juridiske tidsskrifter. Af sæsonens 3 foredrag er kun professor Ussings optaget i aarbogen, idet de to førstnævnte er trykt i henholdsvis Ugeskrift for Retsvæsen og Juristen.

Fh.

 

    Københavns Byret. Efter at baade Højesteret og begge Landsretterne i Lobet af Aaret 1944 havde skiftet Præsidium, har nu ogsaa Danmarks største Underret, Københavns Byret, faaet ny Ledelse, idet Byretspræsident Svenning Rytter, der den 19 Januar var fyldt 70 Aar, den 1 Februar i Aar blev afløst af Landsdommer Thorkild Myrdahl. Rytter var i Aarene 1911—18 Amtmand over Færøerne, han blev derefter Dommer i Østre Landsret, og efter at han i 1920 var blevet indvalgt i Rigsdagen — i hvilken han sidenda stadig har haft Sæde — var han Justitsminister i Aarene 1920—24 og 1926—29. Embedet som Byretspræsident har han beklædt i over 15 Aar. Den nye Byretspræsident er nylig fyldt 50 Aar. Han var Byretsdommer 1932—41 og derefter Dommer i Østre Landsret. Han har bl. a. været Formand for Konkurslovskommissionen og var 1925—32 Sekretær ved De nordiske Juristmøders danske Styrelse.
    Den faste Voldgiftsret, den Domstol, der i Danmark behandler visse Tvistigheder mellem Arbejdsgivere og Arbejdere, har ligeledes faaet ny Formand, idet fhv. Højesteretsdommer P. C. Poulsen paa Grund af Alder har trukket sig tilbage og er blevet efterfulgt af Højesteretsdommer A. Drachmann Bentzon. P. C. Poulsen er 71 Aar gammel. Han var Medlem af Højesteret 1931—43 og havde varet Voldgiftsrettens Formand siden 1937. Den nye Formander 57 Aar gammel. Han er Søn af den kendte Familieretsspecialist, afdøde Professor Dr. juris Viggo Bentzon, og har haft Sæde i Højesteret siden 1940.
V.

 

    Dødsfald. I den høje Alder af 81 Aar er fhv. Civildommer Chr. Hattensen afgaaet ved Døden. Han var i Aarene 1910—34 Dommer i forskellige Jurisdiktioner, senest i Københavns Amts Nordre Birk. I en lang Aarrække var Hattensen Formand for Den danske Dommerforening.

V.