NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 205    Michael Hansson, förutvarande president i de blandade domstolarna i Egypten och för det internationella Nansenkontoret i Genève, avled d. 5 dec. 1944. Hansson, som var född 1875, blev høyesterettsadvokat 1905 och var under åren 1907—1931 knuten till de blandade domstolarna i Egypten. Sistnämnda år återvände han till Norge, där han i några år beklädde ett sorenskriverämbete. Redan 1929 hade han blivit medlem av skiljedomstolen i Haag och denna tog under senare år — intill d. 9 april 1940 — helt hans stora arbetsförmåga i anspråk för en rad internationella värv. Bland hans uppdrag må nämnas ledamotskap i de fasta undersöknings- och förlikningsnämnderna mellan Sverige och U. S. A. samt mellan Sverige och Chile.
    Det var såsom domare i internationella domstolar och skiljedomstolar som Hansson gjorde sin betydande insats som jurist. Hans älskvärda och välbalanserade uppträdande gjorde honom i sällsynt grad skickad att vara domare och administratör. Också här i Sverige kommer hans minne att leva.
 

K. J. S.

 

    Ny justitiekansler och ny justitieminister i Finland. Sedan justitiekansler Huttunen kallats till ledamot av högsta domstolen har till justitiekansler utnämnts landshövdingen i Wasa län Toivo Tarjanne. Denne är född 1893 i Helsingfors, absolverade filosofiekandidatexamen 1914 och jurisutriusquekandidatexamen 1921, erhöll vicehäradshövdingetitel 1923, tjänstgjorde därefter någon tid vid högsta förvaltningsdomstolen, blev regeringssekreterare vid handels- och industriministeriet 1931 och följande år äldre justitiekanslerssekreterare. År 1943 kallades Tarjanne till landshövding i Wasa län.
    Vid ministerskifte i november 1944, då justitieminister von Born avgick (se SvJT 1944 s. 938), kallades till hans efterträdare jur. dr. Urho Kaleva Kekkonen. Beträffande honom se SvJT 1936 s. 663.

O. Hj. G.

 

    Finlands högsta domstol. Till innehavare från 1 dec. 1944 av tre vakanta justitierådsämbeten har republikens president utsett justitiekanslern Oiva Juho Aatami Huttunen († 22 jan. 1945), hovrättsassessorn Kurt Harald Brunou och äldre justitierådmannen Gunnar Freyvid Nybergh.
    Justitierådet Huttunen föddes i Nurmes 1887, avlade rättsexamen 1908, erhöll titel av vicehäradshövding 1911 samt tjänstgjorde och avancerade såsom tjänsteman hos högsta domstolen. År 1930 blev Huttunen justitieråd, varefter han 1933 kallades till justitiekansler. Under åren 1924—29 var Huttunen även medlem av lagberedningen, och under sex månader år 1929 var han justitieminister (se SvJT 1929 s. 187). Justitierådet Huttunen har i tryck utgivit ett flertal rättsvetenskapliga arbeten på finska språket, bl. a. en kommentar till 1929 års äktenskapslag.
    Justitierådet Brunou föddes i Wiborg 1896, blev juriskandidat 1927 och vicehäradshövding 1929, tjänstgjorde därefter inom Wiborgs hovrätt och utnämndes till assessor därstädes 1938. Sedan 1940 har Brunou varit ledamot av lagberedningen.
    Justitierådet Nybergh föddes i Wiborg 1887, avlade jurisutriusquekandidatexamen 1914, erhöll vicehäradshövdingtitel 1916 och utnämndes 1927 till justitierådman i Helsingfors. Justitierådet Nybergh har på svenska språket utövat en avsevärd litterär verksamhet, framför allt inom auktorrättens område.
 

O. Hj. G.