Skåneavdelningen av Sveriges yngre juristers förening har under år 1944 sammanträtt i Lund tre gånger, nämligen d. 17 febr. 1944, då docenten Carsten Welinder talade över ämnet »Löneutvecklingen efter kriget», d. 16 maj, varvid föreningens ordf. ombudsmannen Rune Kristensson höll föredrag, betitlat »Valet av levnadsbana efter juris kandidatexamen», samt d. 27 okt., därvid jur. o. fil. kand. S. Rietz talade över ämnet »Organisationsvärlden såsom arbetsområde för jurister».
    Avd:s medlemsantal har under år 1944 ständigt ökats och uppgick vid årets slut till något över 400. Avd:s nuvarande styrelse utgöres av hovrättsfiskalen Sven Bramsjö, ordf., bitr. stadsfiskalen Bertil Åkerman, v. ordf., tingsnotarien Lennart Wiberg, sekr., jur. stud. Carl G. Olsson, sekr. för medlemsvärvningen, jur. stud. Kjell R. Peterson, kassaförvaltare, länsnotarien Bengt Svanström och jur. kand. Lennart Hagberg med tingssekreteraren Anders Bruzelius, hovrättsfiskalen Sten Walberg och jur. stud. Åke Holmberg såsom suppleanter.

 

    Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1944 sammanträtt två gånger, nämligen till ordinarie årsmöte d. 10 mars och till extra möte d. 19 dec. Vid sistnämnda möte höll t. f. lagbyråchefen Kurt Holmgren föredrag över ämnet »Asylrätt och krigsförbrytare». Därjämte har föreningen d. 2 juni anordnat en festsammankomst. Vid årsmötet utsågos till styrelseledamöter fiskalen Torkel Nordström, ordf., assessorn Sture Petrén, v. ordf., fiskalen Allan Björklund, sekr. och kassaförvaltare, samt fiskalerna Bertil Alexanderson och Nils Mangård med assessorn Sven Romanus samt fiskalerna Jerker Victor, Per Bergsten, Gunnar Seldén och Olov Lindhagen som suppleanter. Medlemmarnas antal uppgår till 106.