FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT. 211    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1944 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträde d. 22 april höll borgmästaren Axel Lindskog föredrag över ämnet »Den nya lagstiftningen om villkorlig dom». Föreningens årsmöte hölls d. 30 maj. Hovrättsassessorn Björn Widegren höll d. 4 nov. föredrag över ämnet »Domsagornas personalbehov enligt den nya processordningen». Styrelsen för verksamhetsåret 1944—1945 utgöres av assessorn Nils Baumgardt, ordf., adj. ledamoten Gunnar Lindskog, v. ordf., fiskalen Eric Stangenberg, sekr. och kassaförvaltare, samt fiskalerna Gudmund Ernulf och Knut Ahlbom med adj. ledamoten Torsten Ahlgren samt fiskalerna Nils Graneli, Gunnar Schnell och Bo Erichs såsom suppleanter. Medlemsantalet utgör omkring 165.

 

    Föreningen Yngre jurister i Skåne och Blekinge har under år 1944 sammanträtt två gånger. Det ena sammanträdet hölls d. 17 nov. tillsammans med Malmö—Lunds juristförening och Juristföreningen för Skåne och Blekinge, därvid statsrådet Gunnar Danielson höll föredrag över ämnet »Förberedelserna till processreformen». Vid det andra sammanträdet d. 14 dec. förekom en diskussion över ämnet »Inskrivningsrättsliga frågor». Föreningens styrelse utgöres av hovrättsfiskalen Olov Hegrelius, ordf., tingssekreteraren Anders Bruzelius, v. ordf., tingssekreteraren Johan Björling, sekr. och kassaförvaltare, notarien Carl Olof Jönsson och tingsnotarien Lennart Wiberg.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under vårterminen 1944 förekom följande: d. 18 febr. föredrag av universitetskansler Östen Undén över ämnet »Revisionen av jordabalken», d. 17 mars diskussion om »Lagröta» med advokat Georg Branting som inledare, d. 28 mars föredrag av prof. Kristen Andersen över »Et synspunkts karrière — litt om prevensjonen innen nordisk privatrettsteori», d. 20 april föredrag av højesteretssagfører C. B. Henriques över »Erfarenheter från processreformens genomförande i Danmark», d. 9 maj en fingerad domstolsförhandling under docent Seve Ljungmans ordförandeskap och med juris studerande från Stockholm och Uppsala som medverkande. D. 14 okt. firade föreningen sitt 100-årsjubileum med ett högtidssammanträde, varvid prof. Thore Engströmer talade över ämnet »Ur Juridiska föreningens 100-åriga historia» och en Juridiska föreningens stipendiefond instiftades. Från höstterminens verksamhet äro ytterligare följande föredrag att anteckna: d. 27 sept. prof. Knut Rodhe »Ändamålsbestämmelser vid testamente och gåva», d. 27 okt. højesteretssagfører Karsten Meyer »Aktiebolaget i framtidens rättsliv», d. 14 nov. justitierådet Birger Wedberg »En juris studerande i Uppsala för 100 år sedan» samt d. 29 nov. prof. Olof Kinberg »Socialpsykologiska synpunkter på straffprocessen». Sammanträdena d. 27 okt. och 29 nov. voro anordnade gemensamt med resp. Sveriges Yngre Juristers lokalförening och Uppsala medicinares förening.
    Styrelsen har f. n. följande sammansättning: prof. Phillips Hult, ordf.,jur. kand. Åke Larsson, v. ordf., jur. stud. Arne Berglund, sekr., jur. stud. Per Anders Almén, bibliotekarie, jur. stud. Olof Nordenström, v. bibl., jur.stud. Gunnar Calissendorff, förest. f. litteraturavdelningen, amanuens Sigurd Kihlgren, skattmästare, jur. stud. Gunnar Ekman, klubbmästare, samt övriga ledamöter: jur. stud. Inga Nordlander, jur. kand. Olof Bruun, fil. kand. Per

212 FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT.Eric Bosæus samt jur. stud. Lars Ingemar Thorleif. Föreningens medlemsantal är f. n. något över 400.