Stockholms högskolas juridiska förening anordnade under 1944 följande sammanträden: d. 8 mars föredrag av häradshövdingen Ernst Lecheöver ämnet »Domsagotjänstgöring och juristutbildning»; d. 29 mars diskussion över ämnet »Nödvändiga reformer inom den juridiska undervisningen» med jur. kand., fil. och pol. mag. Gustaf Petrén samt jur. stud. Arne Berglund som inledare; d. 14 april fingerad domstolsförhandling med docenten Seve Ljungman som rättens ordförande och studenter som övriga medverkande; d. 21 april »De gamles fest», en sammankomst för f. d. medlemmar i Stockholms högskolas juridiska förening, varvid föreningen Högskolejurister bildades med prof. Gösta Eberstein som ordf.; d. 30 april valborgsmässofest; d. 13 okt. recentiorsfest; d. 11 nov. mårtensbal under mottot »den gamla goda tiden»; d. 24 nov. diskussion över ämnet »Lagröta» med prof. Halvar G. F. Sundberg som inledare; d. 29 nov. diskussion över ämnet »Statsvetare eller jurister i förvaltningen», anordnad tillsammans med Statsvetenskapliga studentföreningen med pol. mag. Per Holm och jur. stud. Sten Lindh som inledare; d. 12 dec. julfest.
    Styrelsens sammansättning har under året varit juris studerandena Curt Steffan Giesecke, ordf., Per-Åke Julin, v. ordf., Börje Langendorf, sekr., HansThorelli, skattmästare, Stig Nordlund, bibliotekarie, samt Lennart Körner och Stig Carlberg, konsultativa ledamöter. Föreningens medlemsantal är 676.

 

    Juridiska föreningen i Lund. Vid sammanträden under höstterminen 1944 ha föredrag hållits d. 10 okt. av professor Erik Fahlbeck om »Statsmannarätt i stöpsleven» och d. 4 dec. av presidenten Karl Schlyter om »Nya former för straffverkställighet». D. 2 nov. firade föreningen sitt 60-års jubileum, varvid anordnades en diskussion över ämnet »Domarens syn på advokaten — advokatens syn på domaren» med borgmästaren Thomas Munck af Rosenschöld och advokaten Emil Heijne som inledare. Föreningens styrelse utgöres av professor Folke Schmidt, ordf., jur. stud. Ingemar Rehnberg, v. ordf., jur. stud. Ivan Eckersten, sekr., jur. stud. Nils Gustin, litteraturförman, jur.stud. Åke Holmberg, skattmästare, jur. stud. Elsa Kristiansson, klubbmästare, jur.stud. Pål Rogsten, musikförman, samt jur. kand. Axel Adlercreutz och jur.stud. Lennart Albihn. Föreningen hade vid årsskiftet c:a 300 medlemmar.

 

    150-årsminnet av Carl Johan Schlyters födelse högtidlighölls d. 29 jan. 1945 genom kransnedläggning på hans grav på S:t Peters Klosters kyrkogård i Lund. Efter några inledningsord av Lunds universitets prokanslerbiskop E. Rodhe med erinran om det förpliktande minnet nedlade universitetets rektor prof. E. Löfstedt en krans från universitetet, varvid han yttrade:
    »Många ord äro inte på sin plats, då Lunds universitet nedlägger en enkel, men av vördnad buren minnesgärd på den störste svenske rättshistorikerns grav.

NOTISER. 213    Vad stort sker, sker tyst, och i den andan utförde också Carl Johan Schlyter sitt livsverk. All vetenskaplig forskning, och kanske inte minst den av mängden föga beaktade filologisk-historiska och rättsvetenskapliga, kräver betydande offer, offer av tid och tanke, kanske också av lycka; men om den utföres med den kraft och klarhet som präglade Carl Johan Schlyter, så lägger den en grund som håller.
    Om det monumentala verk, varmed han under oerhörda mödor öppnade vägen till den svenska rättens och det svenska språkets källor, har det vittnats, att 'det är för sitt syfte så utfört, att det är gjord gärning; det är och blir ett grundläggande arbete, som aldrig kommer att bli föråldrat; det behöver aldrig göras om igen. I det ena som andra hänseendet står det allena i Sveriges vetenskapliga litteratur och har knappast någon motsvarighet i andra länder'. Inför det minnet böja vi oss i beundran och tacksamhet.»
    Härefter nedlades kransar från juridiska fakulteten i Lund (»Till den store forskaren och frejdade rättslärde») av dess dekanus prof. Hj. Karlgren, från Blekingska nationen i Lund av dess kurator, från Juristföreningen i Skåne och Blekinge av prof. R. Bergendal, från Juridiska föreningen i Lund av prof. F. Schmidt, från Blekinge Gille i Stockholm av Blekingska nationensprokurator samt från C. J. Schlyters efterkommande i 2:a—5:e led av presidenten K. Schlyter. Vid graven paraderade Blekingska nationens fana. Minneshögtidligheten avslutades av biskop Rodhe, som läste en psalmvers.