Nya rättegångsbalken inför utlandet. I ett i maj 1944 utkommet häfte av Zeitschrift für Schweizerisches Recht (Band 63, Heft 1) är intagen en uppsats med titeln »Das neue schwedische Zivilprozessrecht» av dr jur. GERHARD SIMSON. Författaren har varit tyskt Regierungsrat och uppehåller sig sedan någon tid som emigrant i Stockholm. Under sin vistelse här har han bland annat på svensk tillskyndan översatt nya RB till tyska. Den före

220 NOTISER.nämnda uppsatsen innehåller en relativt fyllig redogörelse för de nya bestämmelserna om rättegången i tvistemål. Härjämte lämnas åtskilliga upplysningar om hittills gällande rätt samt om gången av reformarbetet och de principer som därvid tillämpats. Framställningen vittnar om synnerligt intresse för ämnet och stor förtrogenhet med den svenska rättsordningen. Den är väl ägnad att ge läsekretsen en klar bild av grunddragen i processreformen, även om mindre felaktigheter eller missvisande uttalanden förekomma ifråga om en och annan detalj. I åtminstone ett fall ha språksvårigheterna blivit författaren övermäktiga. Bestämmelsen i 12 kap. 5 § nya RB att rätten äger avvisa ombud, som visat oredlighet, oskicklighet eller oförstånd, har återgivits med orden att avvisning må ske, om ombudet visat »Unredlichkeit, Untüchtigkeit oder mangelnde Intelligenz». Ha samma ordalag använts i den av författaren verkställda lagöversättningen, bör, innan denna befordras till trycket, en ändring ske till annat uttryckssätt, som bättre täcker lagrummets mening.

S. J. S.