Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 1 juni 1944. Därvid diskuterades »Frågan om särskilt nyttighetsmodellskydd som komplement till patentskyddet» med inledningsanförande av 1. byråingenjören Gunnar Reiland. Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., byråchefen dr Birger Lindgren, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, samt advokaten Birger Barre, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören Arnold Hjorth, ingenjören C. G. Lindblom, civilingenjören Birger Nordfeldt och direktören Gustaf Settergren. Sekreterare är byråchefen Åke v. Zweigbergk. Föreningen hade vid utgången av 1944 ungefär 210 medlemmar.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt har under 1944 hållit ordinarie föreningssammanträde d. 2 juni i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Vid sammanträdet höll f. d. dispaschören Per Hasselrot föredrag»Några ord om en fördelningsregel beträffande försäkringsersättning». Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr, hovrättsrådet Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson och direktören Emanuel Högberg med revisionssekreteraren Erik Hagbergh och direktören Nils Rogberg såsom suppleanter. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 100.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under år 1944 hållit ett sammanträde, nämligen d. 15 dec. Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreterarna Mauritz Wijnbladh, ordf., Gösta Lind, v. ordf., Fritjof Sjögren, kassaförvaltare, Nils Grafström, sekr., och Håkan Moberg med revisionssekreteraren Sven Norrsell och t. f. revisionsekreteraren Nils Fröding såsom suppleanter. Antalet medlemmar är 42.