Harald Bauer †. Den 10 januari 1945 kom sorgebudet om Harald Bauers bortgång. Vid ett eftermäle om en vän kan det ligga nära att bruka överord. Här är denna fara ringa. Intelligens och kunskaper voro hos Harald Bauer förenade med karaktärsegenskaper, som gjorde honom till en personlighet av ovanliga mått.
    Harald Bauer kan icke ha varit omedveten om att han nästan alltid kunde snabbare och klarare än andra urskilja kärnan i varje sak och anläggade rätta synpunkterna vid dess bedömande. Det var honom dock helt främmande att framhäva sig själv; den anspråkslöshet, med vilken han framträdde, var äkta. Men hans insikter och omdömesförmåga voro sådana, att de icke kunde undgå att väcka uppmärksamhet och respekt. Utmärkande för honom var också den omsorg, som han ägnade varje sak, stor eller liten, som blev honom anförtrodd. Hos klienter och kolleger tillvann han sig ett sällsynt förtroende, och även för allmänna värv togos hans krafter i anspråk. Han ställde sig oegennyttigt till förfogande och hans arbetsbörda blev stor.
    Vid sin död var Harald Bauer endast 47 år gammal. I tio år hade han tillhört Sveriges Advokatsamfunds styrelse som suppleant och ordinarie ledamot, och man hade räknat på honom såsom en ledande kraft för fullföljandet av betydelsefulla uppgifter i framtiden. Den trygghetskänsla, som hans kolleger alltid erforo när han deltog i svåra eller ömtåliga avgöranden, bar kanske det bästa vittnesbördet om honom.
    Försynt och tolerant, kvick, klok och framför allt god — sådan skola Harald Bauers vänner minnas honom. Och när hans minne bleknat skola spåren av hans föredöme finnas kvar i det svenska rättslivet. Han var förebilden för en god advokat.

Sven Salmonson.

 

    Fritz Harald Nils Bauer var född d. 13 mars 1897 i Malmö. Han avlade studentexamen där 1915 och blev juris kandidat i Lund 1918. Efter tingstjänstgöring blev han anställd å Abenius och Forssners advokatbyrå i Stockholm 1920 och var sedan 1934 delägare i firman Advokaterna Forssner, Bergman och Bauer. Från 1923 var han ledamot av Sveriges Advokatsamfund, där han var styrelsesuppleant 1933—1936 och 1937—1940 samt ordinarie styrelsemedlem 1940—1944. Han var ledamot av Djurgårdskommissionen sedan 1934. Under åren 1935 samt 1937—1940 biträdde han vid lagstiftningsarbeten i justitiedepartementet.

 

    Åke Bertil Samuel Fredelius avled i Göteborg d. 23 dec. 1944. Han var född 1884 i Västerås, där han avlade mogenhetsexamen 1902. Han blev jur. utr. kand. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring började han

DÖDSFALL. 223egen advokatverksamhet i Göteborg 1911. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1925.