Caspar Henrik Gavelius Cederschiöld avled i Kisa d. 26 dec. 1944. Han var född i Växjö 1869 och avlade mogenhetsexamen där 1888. Efter studier i Lund avlade han hovrättsexamen 1891. Sedan han fullgjort tingstjänstgöring ingick han i Göta hovrätt och hade under flera år lantdomarförordnanden. Han utnämndes 1907 till häradshövding i Kinda och Ydre domsaga, från vilken befattning han avgick med pension 1939. Under åren 1917—20 hade han sakkunniguppdrag inom justitiedepartementet, bl. a.avseende utredning ang. partiell löneförbättring för häradshövdingar. Åren 1925—39 var han särskild skiljedomare i arbetstvister. Han var en högtskattad medarbetare i SvJT.

 

    Sven Jacob Lindeberg avled i Stockholm d. 31 dec. 1944. Han föddes där 1896, blev student 1914 och avlade jur. kand.-ex. 1918 efter studier vid Stockholms högskola. Efter tingssittning började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1927. Följande år blev han t. f. rev. sekr. Från 1932 till 1937 var han förvaltare i AB. Kreuger & Tolls konkurs. Under tiden utnämndes han till hovrättsråd i Svea hovrätt (1935) och till revisionssekreterare (1936). Hösten 1937 utnämndes han till bankinspektör och var fr. o. m. 1938 även ordf. i Statens krigsförsäkringsnämnd.

 

    Peter A. Fries avled i Stockholm d. 31 jan. 1945. Han var född 1896 i Brooklyn men kom tidigt till Sverige och gick i skola i Göteborg, där han tog studentexamen 1921. Några år efter det han 1926 avlagt jur. kand.-ex. i Lund avreste han till Kanada. där han drev advokatverksamhet. 1938 återvände han till Sverige. Jämväl här ägnade han sig åt advokatyrket. Sedan 1943 var han innehavare av egen advokatbyrå. Han blev 1941 ledamot av Sveriges advokatsamfund.

 

    Justitiedepartementct. K. M:t har
    19 jan. 1945 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Kurt Holmgren att fortfarande tillsvidare under den tid, byråchefen för lagärenden i departementet Ivar Strahl åtnjuter ledighet för utförande av uppdrag såsom ledamot av strafflagberedningen (jfr nedan), uppehålla Strahls byråchefsämbete;
    26 jan. 1945 förordnat e. o. aktuarien i fångvårdsstyrelsen Torgny Lindberg att biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    s. d. förordnat kommerserådet Siegfried Matz att såsom sakkunnig i justitiedepartementet t. v. biträda med en förberedande utredning angående avbetalningshandeln.
    Chefen för justitiedepartementet har
    12 jan. 1945 förordnat amanuensen i justitiedepartementet Bertil Crona att vara sekreterare i utredningen rörande löneställningen för vakt- och arbetsledarpersonalen vid fångvården.
    15 jan. 1945 förordnat notarien hos Stockholms stads fattigvårdsnämnd E. R. Essén att tills vidare tjänstgöra såsom biträdande sekreterare hos ungdomsvårdskommittén;
    s. d. förordnat hovrättsassessorn Sture Petrén att tjänstgöra såsom biträdande sekreterare i straffrättskommittén.

224 PERSONALNOTISER.    18 jan. 1945 beviljat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Ivar Strahil entledigande från uppdraget att vara ledamot av straffrättskommittén.