Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 8 dec. 1944 förordnat dels byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Lars Gunnar Ohlsson och ledamoten av riksdagens andra kammare, ombudsmannen Carl Lindberg att fr. o. m. 1 jan. 1945 tillsvidare under tre år vara ledamöter av fångvårdsstyrelsen vid handläggning av ärenden, som enligt lagen 18 sept. 1943 om villkorlig frigivning ankomma på styrelsens prövning, dels ock magistratssekreteraren i Stockholm Harry Hector och byråchefen hos statens arbetsmarknadskommission Sven Skogh att under samma tid vid förfall för Ohlsson resp. Lindberg, vara ledamöter av fångvårdsstyrelsen vid handläggning av ärenden som ovan nämnts.

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har 24 nov. 1944 förordnat godsägaren Hadar Hedborg att fortfarande under tre år, räknat fr. o. m. 1 jan. 1945 vara ledamot i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har
    26 jan. 1945 till kansliråd i K. M:ts kansli utnämnt förste kanslisekreteraren i socialdepartementet Arvid Söderbaum;
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Hedfeldt att tillsvidare t. o. m. 30 juni 1945 vara fast anställd sakkunnig hos civilförsvarsstyrelsen;
    s. d. förordnat borgmästaren i Karlstad Gunnar Lindskog och fiskalen i Svea hovrätt Gunnar von Sydow att såsom förhörsledare m. m. biträda parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst i dess granskningsarbete.
    Vidare har statsrådet Danielson 26 jan. 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 12 i samma månad, förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Sven Romanus att vara sekreterare hos nämnda kommission.

 

    Statens hyresråd. K. M:t ha 10 nov. 1944 dels entledigat hovrättsrådet i Svea hovrätt Martin Wahlbäck från uppdrag att tillsvidare vara ledamot i statens hyresråd, dels ock förordnat t. f. byråchefen, hovrättsassessorn Erik Alexanderson att tillsvidare vara ledamot av rådet.

 

    Riksdagens lagutskott. I första lagutskottet har såsom suppleant från andra kammaren inträtt borgmästaren i Västerås Olov Rylander. I andra lagutskottet har prof. Åke Holmbäck blivit vice ordförande och har såsom suppleant från första kammaren inträtt aktuarien Erik Englund; ledamoten advokaten jur. dr Axel Roos har lämnat riksdagen. I övrigt är utskottens sammansättning i fråga om jurister oförändrad; likaså sekretariaten (se SvJT 1944 s. 190).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 19 jan. 1945 beviljat borgmästaren i Växjö Theodor Sundberg avsked från borgmästarämbetet med utgången av jan. 1945.
    Magistraten i Stockholm har 29 dec. 1944 till assessor vid Stockholms rådhusrätt utnämnt v. assessorn där Fritz Trädgårdh.
    Stadsfullmäktige i Göteborg ha 18 jan. 1945 till rådman i Göteborg valt assessorn vid rådhusrätten därstädes Harry Lindberg.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 19 jan. 1945 förordnat assessorn vid Stockholms rådhusrätt Allan Wirgin att jämväl under förra halvåret 1945 vara v. krigsdomare i regementskrigsrätten vid Svea livgarde.

 

    Åklagarna. K. M:t har 30 dec. 1944 beviljat förste stadsfiskalen i Stockholm Martin Lundqvist för fullgörande av visst offentligt uppdrag ledighet från stadsfiskalstjänsten tills vidare under år 1945 samt förordnat stadsfiskalen i nämnda stad Eugen Glas att tillsvidare under ledigheten uppehålla förste stadsfiskalstjänsten.