Föreningen Sveriges stadsdomare. Styrelsen har vid sammanträde d. 19 jan. 1945 omvalt till ordförande borgmästaren Nils Berlin, Gävle, till vice ordförande rådmannen Edw. Ploman, Stockholm, och till sekreterare, tillika kassaförvaltare, rådmannen C. Olof Engqvist, Gävle. (Jfr föreg. h. s. 106 f.)

 

    Föreningen Sveriges polismästare höll ordinarie årssammanträde d. 8 dec. 1944, därvid huvudämnet för överläggningarna var förslaget till ny ordningsstadga. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf., och Yngve Schaar samt statspolisintendenten Georg Thulin, sekr., och polismästaren Hans Eriksson, kassaförvaltare. Medlemsantalet är 24.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har d. 22—24 febr. 1945 hållit årsmöte i Stockholm, därvid föreningen för en tid av två år till ledamöter i föreningens styrelse omvalt landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Persson, v. ordf., Mårten Stiernström, sekr., Gerhard von Sydow och Otto Rosengren. Till suppleanter i styrelsen omvaldes landsfogdarna Curtd' Orchimont och Allan Grauers. Till revisorer för ett år omvaldes landsfogdarna Sven Sandwall och Stig Kaijser samt till suppleant för dem landsfogden Alf Eliason. Vid årsmötet överlades om åtskilliga spörsmål berörande landsfogdarnas verksamhet, främst det nyligen framlagda betänkandet med förslag till polisväsendets förstatligande. I samband med årsmötet högtidlighölls föreningens nyligen inträffade 25-års-jubileum. Antalet medlemmar i föreningen är 25.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll sitt årsmöte i Halmstad d. 8 aug., vari ett 70-tal medlemmar deltogo. Hovrättsrådet Sam Åseskog höll därvid föredrag över ämnet »Spörsmål kring polisväsendets förstatligande». Styrelsen utgöres av hrr Sven Wadenius, Stockholm, ordf., Anders Gustavsson, Ö. Tranemo, v. ordf., Gunnar Gagnell, Eskilstuna, sekr., Erik Grimlund, Arlöv, kassaförvaltare och Martin Widlund. Medlemsantalet är 344.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Stockholm d. 20—22 sept. 1944, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: inteckningshavarens förpliktelser gentemot annan panthavare i samma inteckning; föreningens framställning till justitiedepartementet om generell skyldighet att i gravationsbevis anmärka skedda innehavsanmälningar; utredning om byggnader i samband med relaxering av inteckning; verkan ur säkerhetssynpunkt av att inteckning delvis förklarats vilande; postpositionsfrågor. — Sista mötesdagen ägnades åt överläggningar i anslutning till inom lagberedningen upprättade promemorior och avsågodels förutsättningarna för införande i ny lag av en särskild procedur —inteckningsreglering — såsom led i bildandet av inskrivningsenheter samt till underlättande av vanlig fastighetssammanläggning och dels frågan på vad sätt en obetingad tillit till fastighetsbokens innehåll skall kunna tryggas genom rättslig garanti. I överläggningarna om de sist berörda spörsmålen

NOTISER. 315deltogo ledamöterna av lagberedningen, häradshövdingen Einar Anderberg, hovrättsrådet Herman Zetterberg och hovrättsassessorn Herved af Trolle.
    Efter valen vid årsmötet 1944 äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmännen Otto Amnéus, Linköping, ordf., Harry Almquist, Karlstad, v. ordf., och Holger Sandelin, Härnösand, sekreterare-kassaförvaltare, samt sekreteraren Torsten Stjernberg, Stockholm, suppleant för den sistnämnde. Revisor är direktören Karl-Fredrik Lindell, Göteborg. Föreningensmedlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 22.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2:50 per årgång och kunna erhållas hos Nordiska Bokhandeln, Stockholm, eller hos föreningens sekreterare.