Justitiedepartementet. K. M:t har 9 febr. 1945 förordnat förste sekreteraren i utrikesdepartementet Stig Rynell att inom justitiedepartementet biträda med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.
    Chefen för justitiedepartementet har
    10 febr. 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 11 okt. 1940, utsett biskopen J. O. Cullberg att, på kallelse av ordföranden i straffrättskommittén presidenten B. Ekeberg, deltaga i överläggningar med kommittén;
    28 febr. 1945 beviljat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Sven Romanus ledighet från byråchefstjänsten fr. o. m. 1 mars 1945 tills vidare för fullgörande av honom meddelat uppdrag att vara sekreterare hos parlamentariska undersökningskommissionen ang. flyktingsärenden och säkerhetstjänst ävensom förordnat assessorn i Svea hovrätt Sven Edling att under ledigheten uppehålla byråchefsbefattningen.

 

    Fångvårdsstyrelsen. I ett den 14 nov. 1944 avgivet betänkande ang. verkställigheten av frihetsstraff m. m. (SOU 1944:50) har strafflagberedningen uttalat som önskvärt att frågan om en rationalisering av de enskilda skyddsföreningarnas organisation gjordes till föremål för utredning.
    Sedan utlåtanden över betänkandet, på grund av remisser, avgivits av vissa myndigheter och sammanslutningar, har K. M:t 2 febr. 1945 uppdragit åt fångvårdsstyrelsen att verkställa utredning ang. en rationaliseringavdet frivilliga skydds- och hjälparbetet beträffande villkorligt dömda samt från fångvårdsanstalter frigivna eller utskrivna ävensom med dem jämställda hjälpbehövande och att till K. M:t inkomma med det förslag vartill utredningen kunde föranleda. Vid utredningen äger fångvårdsstyrelsen efter chefens för justitiedepartementet bestämmande anlita högst tre särskilda med skyddsarbete och annan social verksamhet förtrogna sakkunniga ävensom annan expertis som kan finnas behövlig.
    Med stöd av berörda bemyndigande har chefen för justitiedepartementet 10 febr. 1945 tillkallat ledamöterna av riksdagens andra kammare riksgäldsfullmäktigen Ernst Eriksson, fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund och pastorn J. W. Johnsson att såsom särskilda sakkunniga biträda fångvårdsstyrelsen vid ifrågavarande utredning.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har
    9 febr. 1945 beviljat kanslirådet i K. M:ts kansli, förste kanslisekreteraren i finansdepartementet Gunnar Schumacher avsked med utgången av april 1945;
    2 mars 1945 förordnat statssekreteraren i finansdepartementet Dag Hammarskjöld att tills vidare inom K. M:ts kansli biträda med beredningen av allmänna ekonomiska och finansiella ärenden och medgivit att Hammarskjöld må för fullgörande av det honom lämnade uppdraget tills vidare åtnjuta befrielse från de till statssekreterartjänsten hörande göromål, vilka icke falla inom ramen för uppdraget, dock med rätt för honom att fullgöra sådana till tjänsten hörande åligganden som han kan finna därtill giva anledning;

316 PERSONALNOTISER.    s. d. förordnat chefen för löne- och pensionsavdelningen i finansdepartementet Vidar Fahlander att tills vidare uppehålla statssekreterartjänsten i departementet i den mån denna icke bestrides av Hammarskjöld;
    s. d. förordnat byråchefen i finansdepartementet, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Kurt Wulff att fr. o. m. 1 mars 1945 tills vidare uppehålla befattningen som byråchef i bank- och fondinspektionen.