Nedre justitierevisionen. K. M:t har 2 mars 1945 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Harald Nordholm att fr. o. m. 5 mars 1945 fullgöra på revisionssekreterare ankommande göromål.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 2 febr. 1945 förordnat hovrättsrådet Carl Ludvig Werner att under president Schlyter beviljad riksdagsledighet uppehålla presidentämbetet i hovrätten över Skåne och Blekinge ävensom hovrättsråden Gunnar Nilsson och Sven Rönnquist att, under tid då Werner uppehåller presidentämbetet, vara Nilsson ordförande och Rönnquist vice ordförande å division.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    16 febr. 1945 beviljat rådmannen i Stockholm Victor Edman avsked från rådmansämbetet fr. o. m. 1 mars 1945;
    23 febr. 1945 beviljat borgmästaren i Umeå Gustaf Johansson avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. 1 maj 1945.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    23 febr. 1945 medgivit att biträdande vattenrättsdomare och biträdande vattenrättssekreterare må vara anställda vid Västerbygdens vattendomstol, den förre för tiden 1 mars—30 juni 1945 och den senare förtiden 1 april—30 juni 1945;
    s. d. beviljat vattenrättsingenjören vid Österbygdens, Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstolar Richard Smedberg avsked från vattenrättsingenjörstjänsten med utgången av juni 1945.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 23 februari 1945 förordnat auditören vid regementskrigsrätten vid Älvsborgs regemente Erik Hedlund att till utgången av år 1945 vara vice krigsdomare i samma krigsrätt.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreterartjänsten: T. Salén (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), F. Rudewall (justitieombudsman), G. A. Bouveng (expeditionschef i jordbruksdepartementet), I. Strahl (lagbyråchef, ledamot av strafflagberedningen), F. Folkard von Scherling och E. Hagbergh (uppdrag inom justitiedepartementet), S. Hammarskjöld (kanslichef i statens industrikommission), G. Walin (statssekreterare i justitiedepartementet), G. Bogren (uppdrag inom jordbruksdepartementet) och L. G. Ohlsson (lagbyråchef i justitiedepartementet). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 17 i tjänst, medan 10 inneha andra förordnanden.
    Såsom vikarier för tjänstlediga revisionssekreterare eller eljest såsom revisionssekreterare tjänstgöra f. n. (mars 1945): hovrättsråden S. Åseskog (Göta), B. Möller (Skåne), N. Fröding (Svea), assessorn S. Svensson (Svea), hovrättsråden J. Frostmark och G. Källblad (båda Göta), assessorerna C. J. Svennegård, T. Norell och E. Persson (samtl. Skåne), hovrättsrådet R. Gunæus (Göta), assessorerna G. Eurenius (Göta), frih. H. Ramel (Skåne), N. Joachimsson (Svea), G. Ekedahl och H. Nordholm (de båda sistnämnda Skåne).

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna var i mars 1945 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea hovrätt.
Första huvudavdelningen.
    Hovrättsrådet Wikanders div.: hovrättsråden H. Wikander, ordf., och B. Thuresson, v. ordf., assessorerna R. Svensson och J. Prom* samt adjungerade ledamoten T. Nordström.

PERSONALNOTISER. 317    Hovrättsrådet Leijons div.: hovrättsråden H. Leijon, ordf., och S. Bjurner, v. ordf., assessorerna G. Rådström och C. Carlon* samt referentfiskalen A. Björklund.
    Hovrättsrådet Bergendals div.: hovrättsråden E. Bergendal*, ordf., K. Hedström, v. ordf., och S. Afzelius (part. led. 12/2—4/3), assesorerna N. Jansson och I. Alilström samt adjungerade ledamoten Å. Martenius.
    Hovrättsrådet Rosengrens div.: hovrättsråden A. Rosengren, ordf., E. Hörstadius*, v. ordf., och E. Zethelius (led. f. mil. tjg. fr. o. m. 16/1), assessorerna S. D. Sanne och G. von Euler samt adjungerade ledamoten J. Victor.
    Hovrättsrådet Drangels div.: hovrättsråden E. Drangel, ordf., G. Hagendahl, v. ordf., och A. Adelsohn samt assessorerna R. Pihl och L. Munck af Rosenschöld*.
    Hovrättsrådet Lamms div.: hovrättsråden K. Lamm, ordf., A. Staël von Holstein, v. ordf., och T. Boye*, assessorn I. Weidenhaijn samt adjungerade ledamoten S. Källén.
Andra huvudavdelningen.
    Hovrättsrådet Johanssons div.: hovrättsråden A. Johansson, ordf., P. Poss*, v. ordf., S. Björklund och F. Hägglund, assessorn S. Löwenhielm, adjungerade ledamoten K. Ericsson samt referentfiskalen H. Fr. Ringdén.
    Hovrättsrådet Aastrups div.: hovrättsråden P. Aastrup, ordf., S. Ström,v. ordf., och H. Bennich*, assessorn Å. Thorell samt adjungerade ledamoten S. Lindquist.
Krigshovrätten.
    Hovrättsråden A. Johansson, ordf., och S. Björklund, v. ordf., krigshovrättsrådet G. Aquilon*, assessorn I. Mankell samt adjungerade ledamöterna K. Sidenbladh, S. Schreiber och E. Ameln.
Göta hovrätt.
    I div.: hovrättsråden B. Palmgren, ordf., O. G. Lundin, v. ordf., och E. Ahlgren, assessorn C.-I. Lefwander* och adjungerade ledamoten T. Ahlgren.
    11 div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., H. Ljungholm, v. ordf., och N. Brodén, assessorerna Th. Berg* och N. Baumgardt.
    III div.: hovrättsråden O. Löthner, ordf., E. Ekstedt, v. ordf., och S. Wildte, assessorerna S. Ekblom* och S. Ruhe.
    IV div.: hovrättsråden J. Herrlin, ordf., J. Olsson, v. ordf., och E. Täcklind, assessorerna Å. Bonge och Y. Söderlund*.
    Som extra adjungerade ledamöter tjänstgöra fiskalerna G. Lindskog (vik. C. Mellander) och B. Höijer.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: hovrättsråden G. Nilsson*, ordf.,1 S. Rönnquist, v. ordf., och G. Ekström samt adjungerade ledamöterna S. Pontén, O. Hegrelius och O. Petrén.
    II div.: hovrättsråden H. Backman*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., och A. Herrlin, assessorn A. Lüzell och adjungerade ledamöterna Y. Linder, I.Bladh (led. f. mil. tjg) och A. Bruzelius.
    Hovrätten för Övre Norrland.
    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., och O. Östberg*, assessorn A. Fallenius samt adjungerade ledamöterna S. Ohlsson och J. Utterström.2