E. STENBECK och G. WALIN. Förmyndare och gode män enligt förmynderskapslagen. Fjärde omarb. uppl. Sthm 1945. Norstedt. VIII + 157 s. Kr. 4.00.

 

    Justitierådet Stenbeck utgav första upplagan av ovannämnda arbete redan 1924. Det notifierades i SvJT (1925 s. 85) som en auktoritativ kommentar till den nya förmynderskapslagen. Dess användbarhet har bäst bevisats genom att nya upplagor blivit erforderliga. Hans nuvarande medförfattare, statssekreteraren Walin, kommenterade 1941 de året förut beslutade ändringarna i förmynderskapslagen, avseende skärpning av kontrollen över förvaltningen av omyndigs egendom. Denna kommentar har nu i tillämpliga delar av Walin inarbetats i föreliggande fjärde upplaga av Stenbecks arbete, i samband varmed framställningen i detta även i övrigt jämkats och kompletterats.

B. L.

 

1944 års aktiebolagslag. Sthm 1945. Norstedt. 118 s. Kr. 3.75.
    Den nya aktiebolagslagen har utgivits i serien »Nya lagar». I en kortfattad orienterande inledning lämnas en redogörelse för de väsentligaste nyheterna i lagen. Därjämte föregås lagtexten av en minneslista angående övergångsbestämmelserna för äldre aktiebolag. Editionen är vidare försedd med ett utförligt sakregister.

I. S.

 

E. GÖRANSSON och H. SKOGMAN. Civilförsvaret enligt 1944 års lagstiftning. Sthm 1944. Norstedt. 247 s. Kr. 4.50.

 

    Under 1944 genomfördes som bekant en genomgripande omgestaltning av civilförsvaret i Sverige. De grundläggande författningarna på området äro civilförsvarslagen d. 15 juli 1944 (SFS nr 536) och civilförsvarskungörelsen d. 14 sept. 1944 (SFS nr 646), vilka trätt i kraft d. 1 dec. samma år. Dessa författningar äro av utomordentligt stor betydelse för samtliga kommuner och flertalet medborgare i riket. Det torde med hänsyn härtill vara ingenting mindre än en medborgerlig plikt att förskaffa sig åtminstone någon kännedom om hithörande bestämmelser. Den handledning i ämnet, vars titel läses här ovan, kan därför hälsas med den största tillfredsställelse. Detta så myc-

LITTERATURNOTISER. 377ket hellre som författarna — hovrättsassessorerna Erik Göransson och Harald Skogman — förstått att giva det omfattande materialet en lättillgänglig och tilltalande utformning. Inläsningen underlättas ytterligare genom kantrubriker och ett överskådligt sakregister. Registret innehåller hänvisningar icke blott till själva texten utan även till tillämpliga lagrum i huvudförfattningarna, vilka intagits som bilagor till texten. För framställningens pålitlighet utgör förff:s förtrogenhet med ämnet en säker borgen; Göransson har tjänstgjort som sakkunnig i socialdepartementet vid civilförsvarslagens utarbetande och Skogman som sekreterare i 1943 års civilförsvarsutredning, vars betänkande legat till grund för den nya lagstiftningen (se SvJT 1944 s. 445). Till bokens spridning torde komma att bidraga att även priset är föredömligt.
 

E. Bz.