Ekonomisk revy. Utg. av Svenska bankföreningen. Årg. 1944. Uppsala 1944. 5 häften om tillhopa 324 s. Kr. 5.00.

 

    Med sin förra året startade tidskrift har Svenska bankföreningen givit vårt lands tidskriftsflora ett mycket värdefullt tillskott. I tidskriften behandla första rangens författare frågor som ha beröring med affärsbankerna och deras verksamhet, såsom penning-, valuta- och konjunkturpolitiska spörsmål samt kredit- och kapitalmarknadsproblem. Även juridik faller inom tidskriftens intressesfär i den mån den berör ekonomiska frågor. I första årgången ingår sålunda en längre uppsats av revisionssekreteraren MAURITZ WIJBLADH om övergången till nya aktiebolagslagen. Varje häfte under förra året har dessutom innehållit en avdelning »Juridiska spörsmål» med kortare artiklar och meddelanden i juridiska ämnen.

I. S.

 

Katalog över Svenska försäkringsföreningens bibliotek vid utgången av år 1943. Sthm 1944. Svenska försäkringsföreningens förlag. XII + 200 s. Kr. 2.00.

 

    Det bibliotek denna katalog avser omfattade vid tiden för katalogens utarbetande — förutom skrifter av alltför periferiskt intresse för att medtagas i katalogen — cirka 5,300 band, därav omkring 4,000 band försäkringslitteratur och resten huvudsakligen samhälls- och rättsvetenskaplig, ekonomisk och statistisk litteratur. Katalogen är av värde ej blott för den som begagnar biblioteket utan även för den som önskar upplysning om vad det finnes för litteratur på de ifrågavarande områdena. Dess värde ökas genom excerpter urtidskrifter och samlingsverk. Hedern av katalogens utarbetande tillkommer f. d. försäkringsdirektören fil. lic. KARL ENGLUND.

I. S.

 

    Svenska jägareförbundet utger varje år, med början år 1939 (se SvJT 1941 s. 487 f.), ett häfte kallat »Rättsfallsredogörelser», i vilket refereras jaktmål från Högsta domstolen och hovrätterna. Redogörelserna äro icke begränsade till mål som refererats i NJA eller SvJT.

 

    Nya rättegångsbalken med innehållsförteckning och sakregister utgiven genom justitiedepartementets försorg. (Sthm 1944. Norstedt. 128 s. Inb. kr. 5.00.) Såsom ett led i förberedelserna för nya rättegångsbalkens ikraftträdande har balkens text utgivits i denna lätt tillgängliga edition.