Ändrad semesterlagstiftning. Av socialministern tillkallade sakkunniga för revision av semesterlagen (se SvJT 1943 s. 94 och 862) ha d. 30 nov. 1944 avlämnat ett betänkande med förslag till ändrad semesterlagstiftning (SOU 1944: 59). Betänkandet innefattar förslag till dels lag om semester, avsedd att ersätta den gällande semesterlagen, dels ock kungörelse om anlitande av postgirorörelsen vid gäldande av semesterersättning. De sakkunnigas huvuduppgift har avsett frågan om en utvidgning av den legala semesterrätten så att även säsongarbetare och andra korttidsanställda arbetstagare — vilka genom den nuvarande lagens krav på en sammanhängande anställningstid av minst 180 dagar hos samma arbetsgivare (karenstid) i allmänhet icke kunna förvärva semesterrätt — kunna komma i åtnjutande därav. De sakkunniga ha ansett den gällande lagens konstruktion böra i huvudsak bibehållas men att de allmänna förutsättningarna för semesterrätt böra utformas på sådant sätt att semesterfrågan löses även förde korttidsanställda. En dylik utformning har ansetts möjlig genom att det nuvarande systemet kompletteras med en anordning, varigenom i olika kortvariga anställningar intjänad semesterersättning kan hopsparas för att på en gång hållas tillgänglig för arbetstagaren, när han ämnar hålla semester. Förslaget innebär att karenstiden nedsättes från 180 dagar till 30 dagar och att den semesterersättning, som kan tillkomma arbetstagaren vid en anställnings upphörande, skall av arbetsgivaren insättas å ett särskilt gemensamt postgirokonto (semesterersättningskonto) för att där innestå för arbetstagarens räkning och sedermera på en gång utbetalas till arbetstagaren i samband med att denne skall ha sin semester. Även i övrigt har kommitténföreslagit vissa ändringar i semesterlagstiftningen.
    De sakkunnigas förslag är icke enhälligt utan reservationer ha anmälts på olika punkter.

Yngve Samuelsson.

 

    De kungl. kommittéerna. Enligt riksdagsberättelsen 1945 hava följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under år 1944 avslutat sin verksamhet.
    1. Revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag (se SOU 1944:24 och SvJT 1944 s. 928). 2. Utredning rörande fångvårdspersonalens utbildning och rekrytering (se SOU 1944:60 och SvJT 1945 s. 76). 3. 1943 års utlänningssakkunniga (se SOU 1945:1 och ovan s. 375). 4. Utredning beträffande stängselskyldighet vid järnvägar (se SOU 1944:35 och SvJT 1944 s. 912). 5. Utredning av frågan angående revision av riksdagens arbetsformer (se SOU 1944:8 och SvJT

 

1 Numera har k. prop. i ärendet (nr 259) avlåtits till riksdagen. Prop. följer de sakkunnigas förslag i ovan refererade delar med det undantaget att rätten att besluta om vanlig utvisning föreslås skola alltjämt tillkomma länsstyrelserna; den nya utlänningslagen föreslås skola gälla t. o. m. d. 30 juni 1947 och lagen ang. utlännings omhändertagande i anstalt eller förläggning t. o. m. d. 30 juni 1946.

384 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.1944 s. 93, 189). 6. Utredning rörande åtgärder i syfte att förbereda rättegångsreformens ikraftträdande (promemoria den 15 juni 1944).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid 1945 års ingång. 1. Sakk. för samråd med byggnadsstyrelsen vid utredning ang. lokaler för Högsta domstolen, Nedre justitierevisionen och Svea hovrätt (president B. Ekeberg, f. d. justitierådet N. Gärde, justitierådet N. Vult von Steyern, rev.-sekr. C. M. E. Wijnbladh). — 2. Sakk. ang. förhindrande av förorening av vatten och luft. Utr. vilar t. v. betr. det återstående uppdraget om förorening av luften. — 3. Sakk. för kodifiering av gällande rätt på kyrkolagstiftningens område. Utr. vilar t. v. — 4. Straffrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg), se SvJT 1945 s. 185, 223.
    — 5. 1938 års patentutredning (f. d. generaldirektör K. H. R. Hjertén). — 6. Strafflagberedningen (ordf. president K. Schlyter), se SvJT 1945 s. 71, 74110. — 7. Auktorrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg). — 8. Sakk. för utredning rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde), se SvJT 1944 s. 827. — 9. Sakk. för utredning ang. möjlighet för konkursbo att avsluta av konkursgäldenär påbörjat byggnadsföretag. Utr. vilar t. v. — 10. Ungdomsvårdskommittén (ordf. fattigvårdsdirektör O. R. Wangson) se SvJT 1944 s. 911 och 1945 s. 223. — 11. Fastighetsbildningssakkunniga (ordf. generaldirektör H. Malmberg), se SvJT 1945 s. 76. — 12. Sakk. för utredning avvissa flottledsfrågors behandling. Utr. vilar t. v. — 13. Sakk. för en förberedande utredning om det allmännas skyldighet att svara för skada, som uppkommit genom fel eller försummelse av tjänsteman. Utr. vilar t. v. —14. Sakk. för kodifiering av ärvdabalken (ordf. president B. Ekeberg). — 15. Sakk. för fortsatt utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten (hovr.-rådet N. Regner) se SvJT 1944 s. 151, 705. — 16. Stadsplaneutredningen (ordf. häradshövding K. Elliot); uppdraget beräknas bliva slutfört under första halvåret 1945. —17. Sakk. för utredning ang. statlig kontroll över organisationer, som avse att nyttiggöra auktorrättigheter. Utr. vilar t. v.
    — 18. Dissenterlagskommittén (ordf. t. f. president frih. Hj. Nordenskjöld), se SvJT 1944 s. 958. — 19. Sakk. för utredning rörande domarutbildningen m. m. (ordf. president G. M. E. Bendz); uppdraget beräknas bliva slutfört under senare halvåret 1945. — 20. Utredning rörande revision av varumärkes- och firmalagstiftningen (byråchef Å. von Zweigbergk). — 21. 1944 års vallagssakkunniga (ordf. f. d. landshövding E. A. Beskow), se SvJT 1944 s. 592. — 22. 1944 års tryckfrihetssakkunniga (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde), se SvJT 1944 s. 705, 800. — 23. Utredning ang. reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande enskild rätt (prof. N. Herlitz), se SvJT 1944 s. 705. — 24. Lufträttssakkanniga (hovrättsrådet H.Chr. Wikander och rev. -sekr. F. A. J. Folkard von Scherling), se SvJT 1944 s. 827; uppdraget beräknas kunna slutföras till den 1 juli 1945. — 25. Förberedande utredning ang. utgivande av författningshandböcker för förvaltande verk och myndigheter (överståthållare T. K. V. Nothin), se SvJT 1945 s. 111. — 26. Utredning ang. löneställningen för vissa befattningshavare vid fångvårdsstaten (ordf. t. f. kanslirådet B. A. Nevrell), se SvJT 1945 s. 111.
    Av kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet fortsatte bl. a. följande vid ingången av 1945 sin verk-

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 385samhet med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor. Utredning rörande inkallad personals återförande till civil verksamhet (försv.-dep.; ordf. f. d. landshövding A. B. Gärde); utredning rörande förfogandelagstiftningens fortsatta tillämpning (försv.-dep.; ordf. rev.-sekr. F. K. I. Öhman, sekr. byråchef I. Lindell); socialvårdskommittén (soc.dep.; ordf. landshövding J. B.Eriksson, sekr. hovr.-ass. S. Larsson), se SvJT 1945 s. 77; 1938 års arbetarskyddskommitté (soc.dep.; ordf. chefen för arbetsrådet J. V. Nordin); 1944 års kommitté för kommunal samverkan (soc.dep.; ordf. generaldirektör N. T. Löwbeer); 1941 års befolkningsutredning (soc.dep.; ordf. statsrådet T. F. Erlander), se SvJT 1945 s. 188; 1942 års skyddshemsutredning (soc.dep.; ordf. undervisningsrådet J. J. E. Weijne); 1942 års semesterkommitté (soc.dep.; ordf. häradshövding O. Hesselgren, sekr. hovr.-ass. G. Y. Samuelsson); sakk. för utredning rörande åtgärder för erhållande av vikarier å landsfiskals- och landsfiskalsassistenttjänst m. m. (soc.dep.; landsfogde M. Stiernström); kommunindelningskommittén (soc.dep.; ordf. landshövding M. F. Jacobsson, sekr. länsass. S. J. Nilsson); sakk. för översyn av bestämmelserna rörande arbetsdomstolens, arbetsrådets och försäkringsrådets sammansättning (soc. dep.; ordf. chefen för arbetsrådet J. V. Nordin, sekr. sekreterare I. F. Rune); kommittén för partiellt arbetsföra (soc.dep.; ordf. landshövding H. Kjellman, sekr. förste kanslisekr. E. Montell); sakk. för översyn av vapenkungörelsen (soc.dep.; landsfogde B. E. Sjöholm); utredning rörande revision avgällande regler om järnvägs ansvar för skada å gods m. m. (komm. dep.;f. d. justitierådet A. J. F. Bagge); sakk. för upprättande av förslag till normalbrandordningar (komm. dep.; brandinspektör K. A. Janzon m. fl.), se SvJT 1944 s. 959; 1944 års trafikförfattningssakkunniga (komm. dep.; ordf. landshövding T. E. Löfgren, sekr. hovr.-ass. B. G. Beskow), se SvJT 1944 s. 959; folkbokföringskommittén (fin.dep.; ordf. överdirektör E. J. Höijer, sekr. hovr.-ass A. E. Olsson), s. SvJT 1945 s. 189; investeringsutredningen (fin.-dep.; ordf. landshövding A. N. Thomson); sakk. för fortsatt utredning ang. rationalisering av den statliga statistiken (fin.dep.; överdirektör E. J. Höijer); 1944 års skattesakkunniga (fin.dep.; ordf. riksdagsman A. J. Bärg): 1944 års uppbördsberedning (fin.dep.; ordf. landskamrerare A. G. A. Wigert, sekr. assessor S. E. Jarnerup); 1944 års allmänna skattekommitté (fin. dep.; ordf. skattedirektör K. G. A. Sandström, sekr. assessor N. G. Lindquist); 1944 års pensionsutredning (fin.dep.; ordf. generaldirektör E. V. Sverne); 1944 års nöjesskatteutredning (fin.dep.; ordf. borgmästare J. Laurin, sekr.assessor N. J. Rappe),  se SvJT 1944 s. 959; sakk. för utredning rörandenykterhetslagstiftningens framtida innehåll och utformning (fin.dep.; ordf. prof. S. I. Ingvar); socialutbildningssakkunniga (eckl.dep.; ordf. landshövding A. N. Thomson); utredning rörande skogsvårdslagstiftningen (jordbr. dep.;skogsstyrelsen jämte sakk.); fiskerättskommittén (jordbr.dep.; ordf. expeditionschef A. C. T. Romberg, sekr. t. f. rev.-sekr. G. G. Thulin), se SvJT 1944 s. 94; utredning rörande ny lagstiftning om uppsikt å jordbruk (jordbr.dep.; ordf. f. d. häradshövding N. Wihlborg); försäkringsutredningen (hand.dep.; ordf. överdirektör O. A. Åkesson, sekr. hovr.-ass. O. H. Appeltofft); tjänstepensionsutredningen (hand.dep.; ordf. landshövding O. Ekblom).

T. L.

 

25—457004. Svensk Juristtidning 1945.