Juridiska föreningen i Finland. Det tilländalupna verksamhetsåret betecknar en tid, som ställt land och folk inför de svåraste påfrestningar och prövningar. Under alla dessa vanskligheter har Juridiska föreningen gjort sitt bästa för att hålla verksamheten i gång som vanligt. Rättsidéens bevarande och upprätthållandet av rättsordningen är i upprörda tider av än större vikt än annars. Centralavdelningen har regelbundet sammanträtt

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 407och antalet möten har varit hela sju. Härvid har årets hela diskussionsprogram, omfattande 12 frågor, slutbehandlats, varjämte årsmötet haft sitt särskilda program.
    Föreningens tidskrift har utkommit i sitt tidigare omfång, men med digrare innehåll än förr, enär trycket och stilen nu är tätare. I föreningens publikationsserie ha under året utkommit tre arbeten. No 12 i serien utgöres av juris kandidaten, numera jurisdoktor Carl Harryson Eks avhandling »Utomobligatoriskt skadeståndsansvar vid rättsenlig farlig verksamhet». Såsom N:rs 13 och 14 ha utgivits akademikansler Otto Hjalmar Granfeltsarbeten »Lärobok i Finlands växelrätt och checkrätt» och »Valda juridiskauppsatser», sistnämnda verk under redaktion av professor Ragnar Hemmer. Vid årsmötet höllos föredrag, dels av akademikansler Granfelt över ämnet »Vad vill Else Kleen och det nya svenska reformförslaget beträffande straffverkställighet?» och dels av docenten Walter Armas Palme över »Bevisbördans fördelning vid sakförsäkring». Referenter vid centralavdelningens sammanträden hava varit numera justitierådet Gunnar Nybergh, vice häradshövdingen Bertil Godenhielm, äldre justitierådmannen Torsten Nilsson, juriskandidaten Bertel Schwindt, förvaltningssekreteraren Herman Koroleff, professorn Erik af Hällström, jurisutriusque kandidaten Carl Arne Öhman, docenten Bo Palmgren, juriskandidaten Per Lindberg, vicehäradshövdingen Kaj Erik Östenson, justitierådmannen Kurt Walldén och vicehäradshövdingen Sven Sevelius. Samma diskussionsfrågor som i centralavdelningen ha jämväl behandlats vid flera av föreningens filialavdelningar, som härvid oftast haft egna referat. Landskapet Ålands filialavdelning har dessutom behandlat några där framkomna spörsmål av särskilt intresse för landskapet.
    Vid årsmötet den 13 december upplästes av minister Rafael Erich författade minnesord över framlidne professorn vid Uppsala universitet Carl Axel Reuterskiöld, varjämte en minnesruna för mötet författats över professorn vid samma universitet Carl Gustaf Westman. Mötet återvalde ordföranden i centralstyrelsen, professor Erik af Hällström samt vice ordföranden, justitierådet Oskar Möller. Ordinarie styrelseledamöter blevo, sedan justitierådet Karl Erikson på grund av uppnådd hög ålder frånsagt sig återval, jur. utr. kandidaten Carl Arne Öhman, justitierådet Gunnar Nybergh, advokaten, vicehäradshövdingen Aarne Castrén och justitierådet Kurt Kaira, varjämte suppleanterna, justitierådet Harald Brunou och docenten Bo Palmgren återvaldes. Föreningens sekreterare är fortfarande extra äldre justitierådmannen Lars Gestrin, skattmästare advokaten, vicehäradshövdingen Helge Crohns och mötesvärd advokaten, vicehäradshövdingen Harald Hägerström.
    Föreningen har nu 761 medlemmar, fördelade på centralavdelningen i Helsingfors och sex filialavdelningar. Ordförande resp. sekreterare i filialavdelningarna äro: i Åbo häradshövdingen Helge Johanson och vicehäradshövdingen Rafael Gustafsson, i Wasa hovrättsrådet Felix Johansson och hovrättsassessorn, jurisdoktor Johan Helmer Sandelin, i Kuopio (Wiborgs filialavdelning) hovrättsvicepresidenten Knut Ångelin och hovrättskanslisten Lars Henrik Lilius, i Borgå (Östra Nylands filialavdeln.) hovrättsassessorn, häradshövdingen Lauri Rafael Hertzberg och vicehäradshövdingen Erik Rosen-

408 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.dahl, i Ekenäs lagmannen Johan Alexander Sjöblom och borgmästaren Sven Högström samt i Mariehamn landshövdingen Ruben Österberg och bankdirektören, vicehäradshövdingen Tor Brenning.
    Föreningens tidskrift (FJFT) förlorade vid årsskiftet sin mångårige huvudredaktör, akademikansler Otto Hjalmar Granfelt, som enligt egen, bestämd önskan nu avgick. Han efterträdes av professor Ragnar Hemmer, sedan många år tidskriftens redaktionssekreterare. Tidskriftens redaktionsråd utgöres av professor Erik af Hällström, justitierådet Gunnar Nybergh och docenten Bo Palmgren. Tidskriften avser att utkomma med oförändrat program och omfång. Årgången blir dess åttiondeförsta. Prenumerationspriset utgör 150 mk såväl inom som utom Finland, men prenumeranter på »SvenskJuristtidning» kunna vid beställning genom någondera tidskriftens expedition erhålla FJFT för 9 kr., postportot inberäknat.

Lars Gestrin.