Sveriges yngre juristers förening höll årsmöte i Stockholm d. 24 febr. 1945. Styrelsen fick för år 1945 följande sammansättning: sekreteraren i Sveriges yngre läkares förening Rune Kristensson, ordf., förste amanuensen Eyvind Harland, v. ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, länsbokhållaren Bengt Boman, hovrättsfiskalen Sven Bramsjö, notarien vid Stockholms rådhusrätt Carl-Erik Cruse, amanuensen Åke Th. Leissner, biträdande juristen å advokatbyrå Bure Malmström, tingsnotarien Åke Moberg, professor Knut Rodhe. Till suppleanter utsågos sekreteraren Hans Stjernqvist, länsnotarien Bengt Svanström, amanuensen Nils Holmgren, förste amanuensen Arne Forsström och tingsnotarien Lennart Wiberg. Härtill komma representanter för lokalavdelningar i universitetsstäderna.
    Årsmötet beslöt höja medlemsavgiften för sektion A (juris kandidater under 40 år och de äldre som vilja hänföras till denna sektion) från 25 till 50 kronor. För sektion B skulle avgiften alltjämt vara 10 kronor.
    Av styrelsens årsberättelse framgår att medlemssiffran vid 1944 års slut var 2,323, vilket innebär att under år 1943 tillkommit 420 nya medlemmar. De nyutexaminerade juris kandidaterna ha nära nog hundraprocentigt varit medlemmar av föreningen.
    Såsom ombudsman har tjänstgjort jur. kand. Bure Malmström. Föreningens sekreterare, jur. kand. Stig Nordenskjöld, lämnade sin befattning d. 1 juni 1944. Styrelsen beslöt därvid att sammanslå ombudsmans- och sekreterarebefattningarna. Av olika anledningar drog det emellertid ut på tiden med återbesättandet, varför föreningen först d. 15 februari 1945 fick sin per-

FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT. 411sonalfråga ordnad därigenom att den nye ombudsmannen, jur. kand. Bertil Lidgard, tillträdde sin befattning. Under mellantiden har expeditionen föreståtts av jur. kand. Rolf Magrell.
    Föreningens lokalorganisation har under året utvidgats med en lokalavdelning för Göteborg med omnejd. Ordförande i de olika lokalavdelningarna ha varit, i Skåneavdelningen hovrättsfiskalen Sven Bramsjö, i Uppsalaavdelningen notarien Adolf Hamilton, senare efterträdd av amanuensen Nils Holmgren, i Göteborgsavdelningen jur. kand. Curt Blomkvist, i lokalavdelningen vid Stockholms rådhusrätt notarien Nils Erik Åqvist och i lokalavdelningen för centrala försvarsförvaltningen amanuensen J. H. Örtengren.
    Vid årsmötet diskuterades tingsnotariernas löner och möjligheterna att åstadkomma en förbättring av dessa. Diskussionen rörde sig bl. a. om lämpligheten att tillgripa stridsåtgärder. Några betänksamma röster höjdes, men det övervägande antalet talare voro av den meningen att stridsåtgärder kunde och borde vidtagas, därest en tillfredsställande förbättring icke komme tillstånd. Det meddelades att vid ett nyligen hållet sammanträde med representanter för elva av de fjorton domsagorna i Skåne samtliga representanter förklarat att notarierna i dessa elva domsagor skulle ställa sig solidariska vid en arbetsnedläggelse. Även en bland yngre jurister i Göteborgstrakten verkställd sondering hade givit ett liknande resultat. Flera talare, bland dem föreningens ordförande, betonade emellertid, att man måste pröva alla möjligheter att lösa frågan förhandlingsvägen. Först om detta icke lyckades borde stridsåtgärder tillgripas.
    Årsmötet beslöt med nästan alla de närvarandes röster uttala som sin åsikt att därest föreningen icke genom förhandlingar kunde uppnå en väsentlig förbättring av de yngre domstolsjuristernas avlöningsförhållanden, föreningen borde vidtaga stridsåtgärder.

K. R.