Andra huvudtiteln. Anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal vid nedre justitierevisionen har av riksdagen för budgetåret 1945/46 höjts med 19,000 kr. för att möjliggöra anställande av ytterligare en extra revisionssekreterare m. m. för nedbringande av förefintlig arbetsbalans i HD.
    I fråga om hovrätterna anförde departementschefen i statsverkspropositionen till årets riksdag, att de planerade nya hovrättsbyggnaderna i Göteborg och Sundsvall icke kunde beräknas bliva färdigställda å sådan tid, att hovrätterna för Västra Sverige och Nedre Norrland kunde börja sin verksamhet före den 1 juli 1946. Ehuru en lönereglering för hovrätternas divisionsordförande framstod såsom synnerligen angelägen, förklarade sig departementschefen, under hänvisning till ett uttalande av finansministern, även i år förhindrad att framlägga förslag härom. I syfte att såsom en övergångsform till den nya rättegångsordningen anordna muntlig förhandling i målen i större utsträckning än tidigare föreslogs förstärkning av ledamotsantalet, efter sär-

412 NOTISER.skilt förordnande av K. M:t, med fyra ledamöter i Svea hovrätt, två i Göta och en i Skånska hovrätten. Därest den sålunda föreslagna ökningen icke skulle visa sig tillräcklig, förutsattes att referentfiskaler såsom för närvarande skulle få anlitas i viss utsträckning. Svea hovrätt föreslogs härutöver förstärkt med två extra ledamöter. De extra ledamöterna i övriga hovrätter föreslogos skola bibehållas. I fråga om fiskalspersonalen föreslogs utbyte av sju fiskalsaspiranter mot extra fiskaler, därav sex i Svea hovrätt och en i Skånska hovrätten. Antalet assessorer och e. o. fiskaler borde ej ökas utöver personalförteckningarna. Skånska hovrättens förslag om hovrättens organiserande på tre i stället för två divisioner under hela nästa budgetår avböjdes, men borde hovrätten mera tillfälligt kunna erhålla denna organisation utan att detta påverkade anslagsberäkningen. Riksdagen biföll vad K. M:t sålunda föreslagit.
    Med anledning av Filipstads införlivning med Östersysslets domsaga och Hudiksvalls med Norra Hälsinglands domsaga ha dessa domsagor fr. o. m. 1 jan. 1945 uppflyttats till resp. lönegrupp III och IV, vilket föranlett jämkning i avlöningsanslaget till häradsrätterna.
    Departementschefen uttalar i statsverksprop. att under nästa budgetår biträdesorganisationen bör utbyggas i samma takt som hittills. Men samtidigt bör antalet övergångsvis anställda notarier nedbringas så att härigenom uppkommande besparingar täcka kostnaderna för anstaltsorganisationens utbyggande. Det synes angeläget att antalet tingsnotarier icke är större än som erfordras för de uppgifter som efter domsagoreformens genomförande skola ankomma på dessa befattningshavare. Framdeles böra därför tingsnotarier icke förordnas med anlitande av medel som ställts till förfogande såsom reserv eller som uppkommit genom besparingar på biträdesorganisationen, med mindre behov därav föreligger trots att den med domsagoreformen avsedda omfördelningen ägt rum eller verkställd utredning ger vid handen att ytterligare notarier av särskild anledning erfordras.
    En av Sveriges yngre juristers förening gjord framställning om förbättrade avlöningsförhållanden för tingsnotarierna och tingsnotarieaspiranterna föranledde i statsverkspropositionen icke någon åtgärd. Departementschefen hänvisade bl. a. till att de sakkunniga för domarutbildningen m. m., vilka beräknades komma att slutföra sitt uppdrag under innevarande år, komme att till prövning upptaga även spörsmålet om tingsnotariernas ställning. Ett motionsvis framfört förslag om provisoriskt tillägg å domsagonotariernas arvoden med 8 procent avslogs av riksdagen.
    I fråga om reseersättning till nämndemän beslöt riksdagen med anledning av väckt motion, att nämndeman för varje dag han deltager i sammanträde skall, oavsett sammanträdets varaktighet, erhålla ett traktamente av 10 kronor, vilket föranledde någon höjning av förslagsanslaget, till 700,000 kr.
    I enlighet med förslag av K. M:t höjde riksdagen anslaget till understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter från 67,500 till 150,000 kr. samt medgav att anslaget finge överskridas, om det skulle visa sig att inrättandet av ny rättshjälpsanstalt skulle vara beroende av att statsbidrag utgår efter högre procenttal än enligt hittills följda principer för att möjliggöra tillgodoseende av rättshjälpsbehovet i landsända där detta är särskilt trängande.
 

Kjs.