Mälarprovinsernas stadsdomareförening höll årsmöte å rådhuset i Uppsala d. 3 juni 1944. Till ledamöter i styrelsen valdes borgmästarna Bertil Hagström, ordf., och Olov Rylander samt rådmannen Stig Furster, samtliga nyvalda. Till suppleanter omvaldes borgmästarna Ivar Hedman och Carl Åhman. Den avgående ordföranden i styrelsen, borgmästaren Jakob Pettersson, utsågs till hedersledamot. Besök avlades å ungdomsfängelset i staden och å slottet. Borgmästaren Hagström höll ett av diskussion åtföljt inledningsanförande om stadsdomarproblem inför processreformen. På aftonen gav Uppsala stad middag å Flustret. Därvid kåserade borgmästaren Pettersson över ämnet »Hederlighet och ohederlighet». Föreningen har för närvarande cirka 30 medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening har under 1944 sammanträtt två gånger. Vid årsmötet d. 5 juni talade statsrådet Thorwald Bergquist över ämnet »Aktuella lagstiftningsfrågor». D. 15 dec. höll statsrådet Gunnar Danielson föredrag om »Förberedelserna till rättegångsreformen». Vid sistnämnda sammanträde lämnade föreningens ordf., presidenten Gunnar Bendz, i anledning av att 60 år förflutit sedan föreningens bildande en redogörelse förverksamheten under de gångna åren. Föreningens styrelse utgöres av presidenten Bendz, ordf., häradshövdingen Michael Ehrenborg, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, hovrättsassessorn Sven Ekblom, sekr., hovrättsrådet Birger Aurell, landssekreteraren Harald Bergelin och advokaten Hans Sundström, med häradshövdingen Pehr Cederschiöld, hovrättsrådet Ove Lundin och advokaten Olof Wiedel som suppleanter. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 174.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har under 1944 haft ett sammanträde, nämligen d. 22 april då föredrag hölls av sekreteraren i Sveriges advokatsamfund advokaten Holger Wiklund över ämnet »Processreformen ur advokatsynpunkt». Styrelsen har under året utgjorts av landshövdingen Allan Rodhe, ordf., häradshövdingen Carl Söderström, borgmästaren Einar Dörring, häradshövdingen Sture Petersson samt advokaterna Karl Melander och Agne Wikborn. Föreningens medlemsantal är 32.

 

    Malmö-Lunds juristförening har under 1944 sammanträtt två gånger, nämligen d. 13 mars och d. 17 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll justitieministern, statsrådet Th Bergquist, föredrag över ämnet »Aktuella lagstiftningsfrågor». Vid sammanträdet i november hölls föredrag av statsrådet Gunnar Danielson om »Förberedelserna till processreformen». Till styrelseledamöter för år 1945 ha utsetts hovrättspresidenten Karl Schlyter, ordf., prof. Ragnar Bergendal, v. ordf., hovrättsrådet Gunnar Nilsson, sekr. och

NOTISER. 415sexmästare, advokaten Carl W. Bergström, kassaförvaltare, prof. Hjalmar Karlgren, rådmannen Lauritz Bengtsson och t. f. landssekreteraren N. G. Valentin. Föreningens medlemsantal utgör 215.