416 NOTISER.    Örebro läns juristförening höll årsmöte d. 21 nov. 1944. Därvid höll justitierådet Tore Strandberg föredrag över ämnet »Något om bevisreglerna i nya processlagen». Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Bror C. Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gunnar Ramstedt, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, borgmästarna Gösta Strandell och Gunnar Bretzner samt advokaten Claes Ljung. Föreningen har 60 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under 1944 haft följande sammanträden: d. 29 febr. med föredrag av prof. Erik Wellander om språkvård och juristsvenska, d. 9 maj med föredrag av prof. Stephan Hurwitz, Köpenhamn, om rättsutvecklingen i Danmark under ockupationen, d. 6 okt. med föredrag av justitierådet Nils Alexanderson över ämnet »Strödda reflexioner om skadeståndsansvar (i anslutning till svensk rättspraxis)», d. 24 nov. med diskussion över ämnet »Böra handelstvister avgöras genom skiljedom eller av särskilt förstärkta domstolar» med advokaten Dick Bergman, Stockholm, som inledare. Till sistnämnda sammanträde voro inbjudna industrichefer och köpmän från länet.
    Föreningens styrelse för år 1945 utgöres av ombudsmannen hos AB Svenska Metallverken Eric Genell, ordf., häradshövdingen Otto Carlsson, v. ordf., advokaten Harry Gombrii, sekr., länsbokhållaren Ivan Belinki, skattmästare, stadsdirektören Thjelvar Hedberg, klubbmästare, samt rådmannen Folke Höijer och kommunalborgmästaren Daniel Ekelund. Antalet medlemmar i föreningen utgör vid årsskiftet 63.

 

    Dalarnas juristförening avhöll 1944 ordinarie årssammanträde d. 3 juni, därvid en rättegång i brottmål vid underrätt enligt den nya rättegångsbalken utspelades under ledning av häradshövdingen Ernst Leche. Vid extra sammanträde med föreningen d. 3 dec. höll statsrådet Thorwald Bergquist föredrag över ämnet »Flyktingar och krigsförbrytare».
    Styrelsen består av häradshövdingen Fredrik Wilhelm Killander, ordf., häradshövdingen Ernst Leche, v. ordf., länsnotarien Gösta Hanning, sekr., advokaten Thore Landberg, kassaförvaltare, samt rådmannen Gunnar Hallert, klubbmästare. Föreningen har omkring 40 medlemmar.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1944 hållit tre sammanträden. Vid första sammanträdet höll sekreteraren i Sveriges advokatsamfund advokaten Holger Wiklund föredrag över ämnet »Några synpunkter på grunderna för advokatens arvodesdebitering», vid det andra höllos inledningsanföranden av advokaten Curt Ekdahl och tingssekreteraren Sven af Geijerstam över ämnet »Nya rättegångsbalkens tillämpning i förskott» och vid det tredje framförde rådmannen Carl Olof Engqvist »Några ord om en fingerad rättegång enligt nya rättegångsbalken». Vid alla tre sammanträdena förekom diskussion. Styrelsen består av följande personer: häradshövdingen Folke Drangel, ordf., rådmannen Sven Marin, v. ordf., advokaten Gösta Malmsten, sekr., kassaman och klubbmästare, länsbokhållaren Bo Kellgren och advokaten Hans Lindberg med advokaten Gunnar Ahlström och rådmannen Sven Ståhl som suppleanter. Medlemsantalet utgör 44.

DETTA HÄFTEAV SVENSK JURISTTIDNING TILLÄGNAS MED VARM SYMPATI OCH BEUNDRAN FÖR DERAS LAND

 

DE DANSKA OCH NORSKA JURISTER

 

SOM GENOM SIN FOSTERLANDSKÄRLEK OCH STÅNDAKTIGHET UNDER TUNGA ÅR HEMMA OCH I LANDSFLYKT GIVIT ETT LYSANDE FÖREDÖME