HALVAR G. F. SUNDBERG. Förvaltningsrättslig specialprocess. Sthm 1944. Norstedt. 205 s. Kr. 15.00. (För juris studerande genom de juridiska föreningarna kr. 10.00.)

 

    En detaljerad framställning av den svenska förvaltningsrättsliga specialprocessen blir med nödvändighet en kommentar till åtskilliga i allehanda förvaltningsrättsliga författningar insprängda stadganden. Prof. Sundberg klagar i inledningen till ovannämnda arbete över att dessa stadganden tämligen planlöst intagits i de särskilda författningar som reglera den materiella förvaltningsverksamhet varom i varje fall är fråga. De variationer av förvaltningsförfarandet — ofta föga välgrundade eller rent av meningslösa — som de särskilda författningarna innehålla finner han ha sin förklaring i författningsskrivarnas bristande kännedom om förvaltningsrätten och dess principer. Man har sålunda förbisett behovet med hänsyn till rättssystematiken och rättssäkerheten av likformighet och enhetlighet i processuellt hänseende.
    Förf:s anmärkningar äro för visso berättigade. Om man kan säga, att förvaltningsrätten länge varit en i någon mån försummad disciplin i förhållande till andra grenar av den svenska rättsvetenskapen, torde man med än större fog kunna påstå, att då det gällt tillkomsten av den oehörda mångfalden av på livets alla områden ingripande administrativa författningar, det alltför ofta försummats att på dessas utformning nedlägga den omsorg, som ämnets vikt påfordrat. Detta gäller främst de delar av författningarna som man ansett vara mindre väsentliga, nämligen de icke-materiella, alltså processuella delarna. Resultatet har blivit den av förf. påtalade ojämnheten.
    De ämnen förf. under särskilda paragrafer behandlar äro röstlängds- och valbesvär, prästvalsbesvär, avvisning, förpassning och utvisning, lösdriveriprocessen, anmärkningsprocessen, förfarandet i mantalsskrivnings- och kyrkobokföringsmål, taxeringsprocessen, fattigvårds- och barnavårdsprocessen, alkoholistprocessen, förfarandet vid internering av sinnessjuka, förfarandet i ärenden ang. folkpension och liknande förmåner samt i ärenden enligt olycksfallsförsäkringslagen och anslutande författningar även som förfarandet hos arbetsrådet.
    Anm. har ej varit i tillfälle att ens genom stickprov granska exaktheten hos den mångfald av detaljuppgifter som lämnas i arbetet. Han har vid läsningen ej kunnat undgå att med en tanke på vad som under hans egen studietid erbjöds i fråga om förvaltningsrättslig litteratur avundas dem som

LITTERATURNOTISER. 531nu ha tillgång till så förträffliga hjälpmedel. Hade exempelvis en sådan framställning av anmärkningsprocessen som den av förf. här lämnade förelegat på den tiden, hade anm. och hans studiekamrater säkert icke kunnat helt undgå att komma i kontakt med denna för vår förvaltning så viktiga materia.
    Arbetets användbarhet höjes genom de litteraturhänvisningar som finnas vid varje paragraf, även om dessa hänvisningar ej äro uttömmande, vilket de tydligen ej heller äro avsedda att vara.

 

B. L.