SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1944.1

 

UPPRÄTTAD AV PROFESSORN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Adamek, Stanislaw A. Die Ideologie des Rechts. 1. Akad. avh. (Sthms högsk.) Upps. Diakonistyrelsen. 443 s. Kr. 18.00.
Aldén, Gustav A. Medborgarens bok. Bearb. av ATLE ERIKSSON, JOHN OLSSON OCH HERMAN STOLPE. 1—4.23., (30.), 20., 18. uppl. Sthm. Hökerberg. 183, 219, 169, 207 s. Kr. 16.00.
Hedén, Stig. Sammanträdesteknik.Handledning för ordförande och deltagare i sammanträden. Sthm. Geber. 93 s. Kr. 2.75.
Lundstedt, Vilhelm. Moraliskt lönnmord straffri gärning? En uppgörelse med Dagens Nyheter. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 61 s. Kr. 2.75.
Ollner, John. Hr Nothin anställde åtal. D. 1. Hur lagstadganden tolkas och följderna därav. Vad offentliga handlingar innehålla med kommentar. Linköping. Linköpings tryckeri-a.-b. 252 s. Kr. 9.00.
Ström, Gottfrid. Hur handlingar formuleras. Formulärbok . . . Ny rev. uppl. Sthm. Federativ. 127 s. Kr. 2.00.
Sveriges polismyndigheter, åklagare och utmätningsmän. Utg.: ERIK LINDBERG. Malmö. E. Lindberg. 40 s. Kr. 3.85.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Barck-Holst, Ulf. Brätte stad och dombok. Bidrag till Vänersborgs förhistoria. Sthm. Fritzes bokh. 255 s. Kr.18.50. (SvJT 1945 s. 64.)
Munktell, Henrik. Det svenska rättsarvet. Sthm. Bonnier. 216 s. Kr. 7.50. (SvJT 1944 s. 546.)
Stockholms stadsböcker från äldre tid. Utg. af Kungl. samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad och samfundet Sankt Erik. Ser. 2. Tänkeböcker. 2. Stockholms stads tänkeböcker 1483—1492. Utg. genom GOTTFRID CARLSSON. H. 4. Sthm.
(Utg.) XVIII s., s. 481—816. Kr. 20.00.
Wedberg, Birger. Karl XII på justitietronen. Rättshistorisk-biografisk studie. Sthm. Norstedt. 375 s. Kr. 14.00. (SvJT 1945 s. 372.)

 

PRIVATRÄTT.

 

Anderberg, Einar. Arrendelagstiftningen av år 1943. Med några korta förklarande anmärkningar utg. Sthm. Norstedt. 88 s. Kr. 2.25. (SvJT 1944s. 777.)
Arrendelagen. Lag den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom med däruti intill den 1 januari 1944 gjorda ändringar i vad avser arrende samt lag den 22 december 1943 om förköpsrätt. Med förklaringar, hänvisningar och sakregister. 12.—13. uppl. Utg. av T. SYLWAN. Sthm. Bonnier. 93 s. Kr. 2.75.
Gör testamente! Lag om testamente. Inledande översikt. Lagtext. Testamentsformulär för olika fall. Sakregister. 2. uppl Sthm (1943) Norstedt. 32 s. Kr. 1.50. — Nya lagar.
Larsson, Sven. Om personligt betalningsansvar för inteckning. Akad. avh. Lund. Gleerup. 198 s. Kr. 6.00.— Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 5. (SvJT 1945 s. 62.)
Lejman, Fritjof. Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom. En studie över nyttjanderättslagens tilllämpningsområde och en analys av nyttjanderättsbegreppet med särskild hänsyn till svensk rättspraxis. Upps. Almqvist & Wiksell. 148 s.Kr. 8.00.
Lundstedt, A. V. Grundlinjer i skadeståndsrätten. D. 2. Strikt ansvar. Bd 1. Förberedande undersökningar, huvudsakligen avseende fransk och anglo-amerikansk skadeståndsrätt samt metod för en konstruktiv rättsvetenskap. Upps. Norblads bokh. XVI, 625 s. Kr. 20.00. — Lundstedt, A. V., Föreläsningar över valda delar avobligationsrätten. 4. (SvJT 1945 s. 364.)
Malmar, Lily. Hembiträdeslagen. Lag den 30 juni 1944. Med förklaringar utg. Sthm. Bonnier. 55 s. Kr. 1.75.

 

1 Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer utg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

536 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1944.Rodhe, Knut. Gränsbestämning och äganderättstvist. Upps. Lundequistska bokh. XX, 163 s. Kr. 9.00. (SvJT 1945 s. 213.)
Rudén, Allan. Hembiträde — husmorenligt nya hembiträdeslagen. Lag av den 30 juni 1944. Med kommentar. Sthm. Koop. förb. 30 s. Kr. 1.00.
Schmidt, Folke. Föreläsningar i sjörätt. Lund. Gleerup. 174 s. Kr. 6.50. (SvJT 1945 s. 213.)
Sjölagen och sjömanslagen jämte sjöarbetstidslagen och andra tillhörande specialförfattningar med förklaringar och prejudicerande utslag samt formulär ävensom lag om avtal, lag om köp och byte av lös egendom, växellagen och checklagen. Utg. av C. O. HILJDING och A. J. RIPE. 5.uppl. Sthm. Nautiska förl. (Seelig). 882 s. Kr. 20.00.
Undén, Östen. Svensk sakrätt. 2. Fast egendom. Avd. 1. 2. genomsedda uppl. Lund. Gleerup. 257 s. Kr. 9.50. (SvJT 1944 s. 777.)
Wahlbäck, Martin. Hembiträdeslagen. En redogörelse för rättsförhållandet mellan husmoder och hembiträde. Sthm. Norstedt. 89 s. Kr. 2.25. (SvJT 1944 s. 777.)

 

STRAFFRÄTT.

 

Agge, Ivar. Den svenska straffrättens allmänna del i huvuddrag. H. 1. Sthm. Nord. bokh. 121 s. Kr. 5.00. (SvJT 1944 s. 899.)
Kleen, Else, Eriksson, Torsten, Jonsson, Gustav, & Nyström, Per. Fången, människan, straffet. Sthm. Koop. förb. 183 s. Kr. 4.75.
Leijonhufvud, E(rik). Böra homosexuell otukt och otukt med djur göras lagligen tillåtna? Lund. Gleerup. 16 s. Kr. 0.25.
Strahl, Ivar, & Lindberg, Torgny. Villkorlig dom och villkorlig frigivning samt det därtill anknutna skyddsarbetet. Författningar med kommentar. Sthm. Norstedt. 304 s. Kr. 11.50. (SvJT 1944 s. 675, 1945 s. 160.)

 

PROCESSRÄTT.
Leche, Ernst, & Hagelberg, Viktor. Förhör i brottmål. Sthm. Norstedt. 143 s. Kr. 4.50. (SvJT 1945 s. 374.)
Montelius, Alvar. Häradsnämnden är i fara. Sthm. Norstedt. 45 s. Kr. 1.50. (SvJT 1945 s. 191.)
Utredning och yttranden angående vattendomstolarnas organisation. Sthm. Fritzes hovbokh. 31 s. Kr.1.75. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 368.
Vinge, Karl Axel. Om god advokatsed. Lund. Gleerup. 116 s. Kr. 5.50.

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

 

Asplund, Karl-Ivar. Deklaration och bokföring. Deklarationshandbok i anslutning till Köpmannainstitutets bokföringssystem. Eskilstuna. Kontoförlaget (Öberg & Son). 144 s. & Bil. (24) s. Kr. 3.25.
Bergqvist, E. G. Köpmannens självdeklaration. Sthm. (Seelig.) 174 s. Kr. 3.00. — Köpmannainstitutets skriftserie. 9.
Bexelius, Alfred. Lagstiftningen rörande den allmänna väghållningen m. fl. författningar. Sthm (1943). Landskommunernas blankett- o. bokförl. 451 s. Kr. 10.50. (SvJT 1944 s. 675.)
Bidragsförskottslagen av den 11 juni 1943 jämte tabeller för uträkningen av bidragsförskott. Lund. Håkan Ohlsson. 27 s. Kr. 2.00.
Björnberg, Arne. Svensk krishushållning. Sthm. Bonnier. 64 s. Kr. 1.50. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 463.
Blomquist, Ragnar. Erfarenheter från statens krisrevision. Sthm. Skattebetalarnas förening. 19 s. — Meddelanden från Skattebetalarnas förening. 84.
Dufvander, Axel. Mina skatter — hur stora? Handledning vid bestämmande av skattskyldigs ortsgrupp, ortsavdrag, beskattningsbara belopp och olika skattebelopp. Sthm. Egos. 87 s. Kr. 1.50.
Eberstein, Gösta. Den svenska arvs- och gåvobeskattningen. Sthm. Norstedt. XII, 233 s. Kr. 12.00.
Ecklesiastik boställsordning, kyrkliga försäljningslagen, kyrkofondslagen m. m. Med förklarande anmärkningar och utdrag av förarbetena utg. av GUNNAR PRAWITZ. 2. genomsedda och kompletterade utg. Sthm. Diakonistyrelsen. 396 s. Kr. 9.50.
Göransson, E., & Skogman, II. Civilförsvaret enligt 1944 års lagstiftning. Sthm. Norstedt. 247 s. Kr. 4.50. (SvJT 1945 s. 376.)
Herlitz, Nils. Konservativ samhällssyn. Sthm. Högerns riksorganisation. 45 s. Kr. 0.50.
Herlitz, Nils. Äganderättens och näringsfrihetens värn. Sthm. Nord. bokh. 32 s. Kr. 1.00.
Hermansson, Alf. Kommunalkunskap. Tillrättalagd för ett studium av frågan om en ny kommunal indelning. 3. uppl. Utg. av Folkpartiets ung-

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1944. 537domsförbunds förlagsförening. Göteborg. N. J. Gumpert. 134 s. Kr. 2.50.
Hesslén, Gunnar. Statskunskap. 5. uppl. Sthm. Bonnier. 168 s. Kr. 4.50.
Kommunalkontorets arbetsproblem. Inledningsföredrag och föreläsningar vid Svenska landskommunernas förbunds konferens för kommunalkamrerare år 1943. Sthm (1943). Landskommunernasblankett- o. bokförl. 170 s. Kr. 2.50.
Kring tulltjänsten. Sju föredrag. Sthm. Sveriges allmänna tulltjänstemannaförening. 159 s. Kr. 5.00.— Sveriges allmänna tulltjänstemannaförenings skriftserie. 1.
Lind af Hageby, E. Äganderättsfrågan å Drottningholmsmalmen. En sammanfattande studie. Sthm. J. Beckman. 84 s. Kr. 3.00.
Lindahl, Gustaf. Hur jag kontrollerar skattsedeln. Sthm. Förf. 38 s. Kr. 1.50.
Marcus, M. Arbetstidslagen för hotell, restauranger och kaféer. Sthm. Norstedt. 105 s. Kr. 3.50.
Norrman, Sune. Rätt mantalsskrivningsort. Praktisk handbok för mantalsskrivningsförrättare samt parter och myndigheter i mantalsskrivningsmål ... Sthm. Norstedt. 181 s. Kr. 9.00. (SvJT 1945 s. 377.)
Nyman, Olle. Krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet 1933. Sthm. Almqvist & Wiksell. 114 s. Kr. 3.50. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom Axel Brusewitz. 19.
Nya rättegångsbalken. Med innehållsförteckning och sakregister utg. genom justitiedepartementetsförsorg. Sthm. Norstedt. IV, 128 s. Kr. 5.00.
Ohlon, Sven Em. Hur skall jag deklarera och beräkna mina skatter? Ny uppl. med senaste bestämmelser. Upps. Lindblad. 46 s. Kr. 0.90.
Petré, Torsten. Svenska regeringen och de norska frågorna 1884—1886. Sthm. Almqvist & Wiksell. 132 s. Kr. 4.00.— Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom Axel Brusewitz. 18.,
Sandström, K. G. A. Om beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt. 2. uppl. Sthm. Norstedt. 665 s. Kr. 32.00. (SvJT 1944 s. 768.)
Siwe, Sture. Barnets ställning i samhället. Lund. Gleerup. 28 s. Kr. 1.50. (SvJT 1944 s. 777.)
Skatte- och taxeringsförfattningarna sådana de lydaden 1 januari 1944. Till beskattningsmyndigheternas tjänst utg. genom
statens försorg. Sthm. Norstedt. 346 s. Kr. 4.50.
Sköld, Per Edvin. Deklarationshandbok. Handledning för menige man och för taxeringsmyndigheter. Sthm. Tiden. 194 s. Kr. 1.85. — Tidens medborgarhandböcker. 11.
Sköld, Per Edvin, & Vanner, Al. Fastighetstaxeringen 1944—1945. Anvisningar för deklaration och taxering . . . Sthm. Tiden. 190 s. Kr. 6.50.
Statsvetenskapliga studier till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala tjugofemårsdag 19 7/11 44. Av medlemmar. Sthm. Almquist & Wiksell. 701 s. Kr. 18.00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom Axel Brusewitz. 20.
Ström, Gottfrid. Handbok i självdeklaration och skattefrågor med 1944 års formulär. 16. uppl. Sthm. Federativ. 111 s. Kr. 2.00.
Sundberg, Halvar G. F. Förvaltningsrättslig specialprocess. Enligt föreläsningar. Sthm. (Tryckt i Ekenäs). Norstedt. 205 s. Kr. 15.00. (SvJT 1915 s. 530.)
Wetterberg, Gunnar. Handbok i kyrkolagfarenhet. 5. uppl. Lund. Håkan Ohlsson. XII, 1321 s. Kr. 26.00.
Wildte, Fridolf. Prästgården i lag och byggnadstradition. Sthm. Diakonistyrelsen. 48, 15 s. Kr. 1.75.
Wirsäll, Nils-Erik, & Törnquist, HarryKöpmannen, hans deklaration och skatter. En vägledande översikt med hänsynstagande även till omsättnings- och krigskonjunkturskatterna. Granskad av C. P. ENGBLOM. 2. rev.uppl. Sthm. Norstedt. 121 s. Kr. 4.75.
Åkerman, Johan. Samhällsvetenskapligforskning. Sthm. Nord. bokh. 23 s. Kr. 1.00.

 

INTERNATIONELL RÄTT.
Bauer, Fritz. Krigsförbrytarna inför domstol. Sthm. Natur och kultur. 244 s. Kr. 8.00. (SvJT 1945 s. 636.)
Castberg, Frede. Folkförbundets nederlag. Sthm. Koop. förb. 58 s. Kr. 2.00.— Internationell politik. Skrifter utg. av Utrikespolitiska institutet. 22.
Castberg, Frede. Postliminium. En undersökelse av retsspörsmål i forbindelse med ophör av okkupasjon. Upps. Almqvist & Wiksell. 46 s. Kr. 4.00. — Skrifter utg. av Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala (Harry Ax:son Iohnson-institutet. 7.) (SvJT 1945 s. 200.)
Nial, Håkan. Internationell förmögenhetsrätt. Sthm. Norstedt. 148 s. Kr. 8.00. (SvJT 1945 s. 369.)
Sundberg, Halvar G. F. Folkrätt. Sthm. Norstedt. 306 s. Kr. 24.00. (SvJT 1945 s. 521.)