Lagstiftning om flyktingfartyg. Under det nu avslutade stormaktskriget bar i samband med flyktingströmmen till vårt land ett stort antal främmande fartyg av skilda slag ankommit till riket. Frågan huru med dessa fartyg skall förfaras har nu upptagits till behandling av statsmakterna. Den 11 maj 1945 har sålunda utfärdats lag med vissa bestämmelser om fartyg, som ankommit från krigförande eller ockuperat land. Denna lag avser att bereda K. M:t möjlighet att förfoga över sådana fartyg i och för deras återförande till hemlandet. Enligt huvudbestämmelsen i lagen äger sålunda K. M:t förordna, att fartyg som nu nämnts skall tagas i beslag för att återföras till hemlandet under förutsättning att en sådan åtgärd kan anses vara av betydelse för det civila livet därstädes. Vidare äger K. M:t eller myndighet som K. M:t bestämmer förordna om avvisande av fartyg, som ankommer från krigförande eller ockuperat land.
    I motiven till lagstiftningen (prop. 269/1945) framhålles bl. a., att sådana transportmedel som fartyg kunna vara av särskild betydelse för att det civila livet åter skall komma i gång i det land där fartygen höra

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 551hemma, varför vi svårligen kunna ställa oss oförstående gentemot framställningar om sådan egendoms återförande till hemlandet. Enskild rätt borde icke utgöra något ovillkorligt hinder mot att medverka till ett dylikt återställande. Om genom beslag å fartyg för dettas återförande till hemlandet intrång sker i enskild rätt, skall emellertid enligt lagen skälig ersättning utgå av allmänna medel. Med hänsyn till förefintliga bevisningssvårigheter är det för att ersättning skall utgå tillfyllest, att den enskilde gör sannolikt att han lider intrång i sin rätt. Ersättningsfrågorna skola behandlas av en särskild nämnd (fartygsersättningsnämnden), vars beslut äro slutgiltiga.
    Lagstiftningen tar i första hand sikte på de från de förutvarande baltiska staterna ankomna flyktingfartygen, beträffande vilka Sovjetunionen på diplomatisk väg framställt anspråk att de måtte återföras till hemlandet. Äganderätten till nämnda fartyg är mycket tvivelaktig. I samband med att de baltiska staterna år 1940 införlivades med Sovjetunionen nationaliserades nämligen i dessa stater befintlig egendom i betydande utsträckning.

S. E.