Anteckning om namnändring i lagfartsprotokoll och fastighetsbokD. 25 maj 1945 har utfärdats kungörelse (nr 224) ang. anteckning i lagfartsprotokoll och fastighetsbok om ändring av fastighetsägares namn m. m. Enligt denna kungörelse gäller, att om den, för vilken lagfart å fast egendom senast beviljats eller sökts, erhållit annat namn, på begäran av honom anteckning om ändringen må göras i lagfartsprotokollet och fastighetsboken.Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning i fråga om tomträtt och vattenfallsrätt. Kungörelsen träder i kraft den 1 juli 1945.
    Anteckning om namnändring kan avse såväl ändrad firma å bolag, förening eller annan sammanslutning som ändring av enskild persons släktnamn, härunder inbegripet det fall att kvinna genom giftermål erhåller mannens namn. Det ankommer på inskrivningsdomaren att pröva, huruvida erforderliga handlingar till styrkande av namnändringen företetts. Inskrivningsdomarens beslut torde böra tecknas å företett lagfartsbevis eller å särskild ansökningshandling, varvid debitering bör ske som i vanligt inskrivningsärende. Namnändringen bör självfallet beaktas vid utfärdande av gravations- och äganderättsbevis.
    Tidigare torde skyldighet ej ha förelegat för inskrivningsdomare att, utan samband med inskrivningsärende, verkställa anteckning om namnändring, se H 1937:574 samt K. M:ts utslag den 19 februari 1945 på besvär av O. J. Segelmark.

S. E.

 

    Förslag ang. skyddshemsvården. I ett den 4 jan. 1945 dagtecknat betänkande framlägger 1942 års skyddshemsutredning vissa förslag för effektivisering av skyddshemselevernas eftervård m. m. (SOU 1945:10). De sakkunniga föreslå, att uttrycket »skyddshem» utbytes mot »skolor tillhörande barna- och ungdomsvården». Vidare föreslå de, att åtgärder vidtagas för att tillvarataga och utveckla elevernas initiativförmåga samt bringa dem i närmare kontakt med livet utanför skolan. Åt villkorligt utskrivna elever skall beredas tillfälle till fortsatt utbildning vid skolor som stå öppna för annan

552 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.ungdom, främst de centrala verkstadsskolorna, och de villkorligt utskrivna elevernas bostadsfråga skall lösas genom att ett system av inackorderingshem upprättas med hjälp av statsmedel. Fyra konsulenter skola anställas på försök med uppgift att beträffande de villkorligt utskrivna eleverna biträda vid arbetsanskaffning och eftervård, leda övervakningsarbetet och ha den närmaste tillsynen över inackorderingshemmen. De kostnader för skyddshemsvården, som fortfarande åvila barnavårdsnämnderna, skola enligt förslaget överflyttas till statsverket. Ordförande för utredningen har varit undervisningsrådet Josef Weijne. Bland ledamöterna må nämnas skyddshemsinspektören Torsten Eriksson och direktören för statens uppfostringsanstalt å Bona Bertil Forssell.

I. S.