Motioner i lagfrågor. Följande motioner ha vid årets riksdag hänvisats till första lagutskottet.
    Privaträtt: I: 19 av hr Lindblom m. fl. samt II: 43 av hr Rylander m. fl. om inskränkning av makes förfoganderätt i fråga om försäkringsavtal, avseende makarnas eller endera makens liv; I:101 av hr Holmberg samt Ⅱ: 176 av hr Adolfsson m. fl. om ändrade bestämmelser rörande utomäktenskapliga barns arvsrätt, m. m.; II: 313 av hr Hedlund i Råd om ang. undanröjande av det dröjsmål med möjligheten att belåna fastigheter, som är förknippat med säljarens rätt till inteckning för ogulden köpeskilling; I:269 av hr Ström samt Ⅱ:312 av hr Sköldin m. fl. ang. förbättring av tomträttsförfarandet såsom upplåtelseform betr. kommunernas och statens markområden.
    Process- och utsökningsrätt: I: 186 av hr K. J. Olsson samt II: 175 av hr Olsson i Mellerud ang. utredning av frågan om krigsdomstolarnas avskaffande i fredstid; I: 187 av hr Arrhén samt Ⅱ: 314 av hrr Staxäng och Holmström ang. revision av utsökningslagen och i samband därmed stående lagstiftning.
    Kyrkorätt: II: 41 av fru Nordgren om ändring i gällande kyrkolagstiftning rörande kyrkas upplåtande för annat ändamål än gudstjänst; I: 268 avhr Holmbäck samt II: 420 av hr Ståhl om ändring i lagen om tillsättning av prästerliga tjänster; II: 322 av hr Lövgren om bidrag ur kyrkofonden till bestridande av kostnaderna för ombyggnad av prästgården i Kvickjokks kapellförsamling.
    Förvaltningsrätt: I: 282 av hrr Carlström och Siljeström samt Ⅱ: 442 av hrr Larsson i Karlstad och Sefve om utredning och förslag ang. redogöraransvaret inom statsförvaltningen.
    Diverse: Försäkringsrätt: I: 189 av hr Englund ang. förenklat förfarande vid dödande av förkommet livförsäkringsbrev; I: 197 av hr Strand m. fl. samt II: 419 av hr Hermansson m. fl. ang. utredning om centralisering och rationalisering av försäkringsverksamheten, m. m.; II: 316 av hr Hagberg i Luleå m. fl. ang. utredning om rationalisering och centralisering genom förstatligande av den privata försäkringsverksamheten. Bokföring: I: 85 av hrr Myrdal och Strand samt II: 113 av hr Brandt m. fl. ang. utredning om ökad offentlig redovisningsskyldighet betr. driftsföretags ekonomiska förhållanden; I: 190 av hr Sandegård m. fl. samt II: 323 av hrr Lövgren och Hallén ang. utredning om bokföringsskyldighet för sammanslutningar och andra, som bedriva politisk propaganda. Skogsbär. I: 270 av hrr Näsgård och Jonsson samt II: 304 av hr Orgård m. fl. om skyddsbestämmelser för omogna skogsbär.
    Till andra lagutskottet ha bl. a. följande motioner hänvisats, nämligen I: 75 av hrr Gustaf Elofsson och Ivar Persson samt II: 105 av hr Norup m. fl. ang. vissa ändringar i arrendelagstiftningen; II: 10 av hr Hansson i Skediga m. fl. ang. lagstiftning om rätt för vissa arrendatorer att friköpa av dem brukade gårdar; II: 324 av hr Kempe m. fl. om vissa ändringar i lagen om nyttjanderätt till fast egendom; I: 76 av hr Gustaf Elofsson m. fl. samt II: 106 av hr Norup m. fl. ang. lagstiftning om rätt i vissa fall

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 553för innehavare av en jordbrukets å ofri mark belägen förädlingsindustri att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område; I: 100 av hr Holmberg ang. viss ändring av lagen om expropriation; II: 318 av hr Karlsson i Stuvsta ang. viss ändring i samma lag; dels I: 37 av hr Helgesson m. fl. samt II: 71 av hr Nilsson i Göteborg m. fl. och dels II: 177 av hr Birke om införande av högertrafik; II: 72 av hr Hedlund i Östersund ang. reformering av lösdriverilagstiftningen; I: 191 av hrr Helgesson och Robert Berg ang. översyn av lagen om medling i arbetstvister; I: 192 av hr Wistrand samt II: 311 av hr Håstad m. fl. om ny lagstiftning ang. behörighet att utöva tandläkarkonsten; II: 149 av hr Fagerholm ang. förstärkning av förhandlingsrätten för stats- och kommunalanställda tjänstemän.
    Till behandling av konstitutionsutskottet ha remitterats bl. a. följande motioner: II: 361 av hr Johansson i Stockholm ang. utvidgning och förändring av justitieombudsmannainstitutionen; II: 190 av hr Lundstedt ang. utredning om skapande av garantier till skydd för den enskilde mot personliga kränkningar genom missbruk av pressfriheten; I: 271 av hrr Myrdal och Norman samt II: 358 av hr Nilsson i Stockholm m. fl. ang. utredning om lagstadgad skyldighet för utgivare av periodisk skrift att offentligt redovisa hur skriften finansieras.

E. Bz.